Chov, držanie a ochrana psov

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Obec Rimavská Baňa upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa o chove, držaní a ochrane psov.

V zmysle prijatého nariadenia za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

Na území obce je zakázané opustiť psa na verejnom priestranstve. Voľný pohyb psa je dovolený len v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku.

V záujme zachovania čistoty, bezpečnosti a verejného poriadku žiadame našich občanov, aby rešpektovali povinnosti vyplývajúce z platného všeobecne záväzného nariadenia a dodržiavali stanovené pravidlá.

V prípade voľného pohybu psov po verejných priestranstvách bude zo strany obce pristúpené k odchytu túlavých psov.

Žiadame majiteľov psov, aby si ich zabezpečili v areáli svojich rodinných domov takým spôsobom, aby sa voľne nepohybovali po verejných priestranstvách obce a neohrozovali tak zdravie našich občanov.Železničná výluka 8.8.2016

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Žellogo_zsskezničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 08.08. 2016 v čase od 7:35 do 15:40 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Rimavská Baňa budú vlaky :

Os 6705, Os 6706, Os 6707, Os 6708, Os 6709, Os 6710, Os 6711 a  Os 6712 nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať :

 • Rimavská Sobota – pred budovou železničnej stanice
 • Čerenčany –  na zastávke dopravcu SAD  „ Čerenčany „
 • Veľké Teriakovce –  na zastávke dopravcu  SAD  „Veľké Teriakovce, Jednota“
 • Nižný Skálnik – pri zstávke ŽSR
 • Hrachovo – pri zstávke ŽSR
 • Kociha-  na zastávke dopravcu SAD „Kociha“
 • Rimavské Zalužany –  na zastávke dopravcu  SAD „Rimavské Zalužany“
 • Rimavská Baňa- pred budovou železničnej stanice
 

48 total views, no views today


Neprejazdnosť ulice Repno v utorok 2. augusta 2016

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

VDôležité-upozornenieážení občania,

z dôvodu rekonštrukcie verejného vodovodu na ulici Repno, bude ulica Repno

neprejazdná v oboch smeroch v utorok 2. augusta 2016 od 7 do 16 hodiny.

68 total views, 2 views today


Sprievodné podujatie Stretnutia rodákov obce Rimavská Baňa

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Vážení občania, vážení rodáci,

dňa 20. augusta 2016 sa v obci Rimavská Baňa uskutoční Stretnutie rodákov pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o obci, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Kultúrny program začína o 13 hodine.

Sprievodným podujatím bude aj výstava prác občanov a rodákov našej obce.

Ak máte záujem, aby boli vystavené aj Vaše ručné práce, obrazy, maľby, kresby, modely, knihy, rezbárske práce, fotografie, zbierky, alebo iné exponáty toho čo Vás baví,

ozvite sa pani Jolane Geľovej, pani Ivete Rakytovej, alebo  pracovníčkam obecného úradu.

Ďakujeme.

68 total views, 2 views today
Ohlásenie termínov uzávierok železničného priecestia

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Obec Rimavská Baňa oznamuje, že v súvislosti s postupom pri uzávierke železničného priecestia na účelovej komunikácii v rámci akcie „ Oprava železničného priecestia na trati Jesenské-Tisovec, km 30,075“ (priecestie v katastri obce Rimavská Baňa pri hranici s Rimavským Brezovom, zabezpečené svetelným zab. zar.) budú uzávierky nasledovne :

 

01.08.2016 v čase od 7,00 do 15,00 hod.,

 02.08.2016 v čase od 7,00 do 15,00 hod.,

09.08.2016 v čase od 7,00 do 15,00 hod..

 

V čase uzávierky žel. priecestia nebude možný prechod cestných vozidiel cez trať.

89 total views, 2 views today12. zasadnutie OZ

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa sa bude konať
dňa 17.06.2016 (piatok) o 18:00 hodine
v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývame.

(pozvánku s navrhnutým programom nájdete tu)

151 total views, no views today


Finančný príspevok na stravovanie nepracujúcich dôchodcov občanov obce Rimavská Baňa

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Na základe všeobecne záväzného nariadenia poskytne obec Rimavská Baňa finančný príspevok na zabezpečovanie stravovania nepracujúcich dôchodcov. Žiadosť o poskytnutie môžete vyplniť na obecnom úrade u p. Olšiakovej.

Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia finančného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je poberateľom dôchodkovej dávky, t.j. starobného, predčasného starobného, vdovského, vdoveckého a invalidného dôchodku, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a čestné prehlásenie, že nikde nepracuje a nemá žiaden iný príjem.

Výška poskytnutého príspevku na stravovanie pre dôchodcu zo strany obce je 0,50 € na pracovný deň, za predpokladu predloženia a schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku.

121 total views, 2 views today


Grantový program MAS

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

V grantovom programe MAS bolo schválených 17 projektov

Miestna akčná skupina MALOHONT podporí 14 projektov občianskych organizácií a 3 projekty mikroregiónov celkovou sumou 46 000 EUR. Aj vďaka tejto podpore budú v roku 2016 zrealizované zaujímavé aktivity a pribudnú nové turisticky zaujímavé miesta.

Do termínu uzávierky na predkladanie projektov prijala a zaregistrovala MAS MALOHONT 19 projektov, z toho 16 projektov vo výzve č. 01/GP/MAS/2016 a 3 projekty vo výzve č. 02/GP/MAS/2016. Po administratívnej kontrole postúpili všetky projekty do ďalšieho kola, v ktorom ich Výberová komisia MAS hodnotila na základe bodovacích kritérií.
Vzhľadom na počet dosiahnutých bodov a dostupné finančné prostriedky v grantovom programe MAS bolo vo výzve č. 01/GP/MAS/2016 schválených 14 projektov, na ktoré bude rozdelených 25 000 €.
Vďaka nim bude zrealizovaných niekoľko podujatí, medzi ktorými je napríklad rekonštrukcia bojov počas 2. svetovej vojny na Hrbe medzi obcami Rimavská Baňa a Rimavské Zalužany, Slivkové hody v teriakovskom mlyne, kreatívne stretnutia v Hnúšti zamerané na plstenie i galaprogram 45-ročného jubilanta, ktorým je v tomto roku Folklórny súbor Vepor z Klenovca. Okrem toho bude podporený aj Country festival v Kokave nad Rimavicou a 24-hodinový volejbalový maratón v Hnúšti.
Okrem toho bude v rámci projektov vybudované vzdelávacie centrum Včelín v Liešnici, altánok s ohniskom pod Maginhradom či prístrešok nad prameňom pitnej vody v Nižnom Skálniku. V Hnúšti bude zároveň spestrená expozícia v Múzeu socialistických kuriozít a v Dražiciach bude zrekonštruovaná veža kostola. Pozornosť miestnym produktom a špecialitám bude venovaná v projektoch Ovocný Malohont a Poľovnícke potulky Malohontom.
Vo výzve č. 02/GP/MAS/2016 boli schválené všetky 3 projekty v plnej požadovanej sume vo výške 21 000 €. Cez jeden z nich bude dokončený a oficiálne otvorený náučný chodník Po stopách Maginhradu, v ďalšom bude pomocou QR kódov spropagované prírodné, kultúrne a historické dedičstvo s prepojením na rozprávky a povesti Pavla Dobšinského. Tretí projekt je zmeraný na zriadenie dvoch expozícií, a to Múzeum Blasberga v Hnúšti a Múzeum súkenníctva a gubárstva v Klenovci, popri ktorých dôjde aj k rekonštrukcii synagógy v Kokave nad Rimavicou.

Článok aj s poradím projektov nájdete na web stránke MAS: http://www.malohont.sk/clanok.php?id=407

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2016
je spolufinancovaný z finančného príspevku 43 obcí zahnutých do územia MAS:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

116 total views, 2 views today1. miesto na okresnom kole spojenom s Memoriálom Ing. Vladimíra Ulického dňa 11. Júna 2016 v Lehote nad Rimavicou

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

125 total views, no views today


Oznámenie o prerušení dodávky elektriny v Rimavskej Bani

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

logoOznámenie 

spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s..

V termíne od: 14.06.2016 07:30:00 do: 14.06.2016 16:30:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika
– Distribúcia, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci:
5065762 Rimavská Bana Hlavná 70
5309622 Rimavská Bana Kraskovská 181
9565970 Rimavská Bana Rimavská Bana 0
9567008 Rimavská Bana Rimavská Bana 0
9569509 Rimavská Bana Rimavská Bana 0
5065759 Rimavská Bana Rimavská Bana 65
5211595 Rimavská Bana Rimavská Bana 66
5211604 Rimavská Bana Rimavská Bana 66
5065760 Rimavská Bana Rimavská Bana 67
5065761 Rimavská Bana Rimavská Bana 68
5065763 Rimavská Bana Rimavská Bana 71
5065764 Rimavská Bana Rimavská Bana 72
5065765 Rimavská Bana Rimavská Bana 73
5065766 Rimavská Bana Rimavská Bana 74
5065767 Rimavská Bana Rimavská Bana 75
5065768 Rimavská Bana Rimavská Bana 76
5065769 Rimavská Bana Rimavská Bana 77
5065778 Rimavská Bana Rimavská Bana 90
5065779 Rimavská Bana Rimavská Bana 91
5065780 Rimavská Bana Rimavská Bana 92
5065781 Rimavská Bana Rimavská Bana 93
5065782 Rimavská Bana Rimavská Bana 94
5306215 Rimavská Bana Rimavská Bana 95
5065784 Rimavská Bana Rimavská Bana 97
5065785 Rimavská Bana Rimavská Bana 98
5065786 Rimavská Bana Rimavská Bana 99
5065787 Rimavská Bana Rimavská Bana 100
5065788 Rimavská Bana Rimavská Bana 101
5065789 Rimavská Bana Rimavská Bana 102
5065790 Rimavská Bana Rimavská Bana 103
5065701 Rimavská Bana Rimavská Bana 104
5065793 Rimavská Bana Rimavská Bana 106
5065702 Rimavská Bana Rimavská Bana 108
5065703 Rimavská Bana Rimavská Bana 109
5065794 Rimavská Bana Rimavská Bana 110
5065799 Rimavská Bana Rimavská Bana 115
5065705 Rimavská Bana Rimavská Bana 124
5065801 Rimavská Bana Rimavská Bana 125
5065802 Rimavská Bana Rimavská Bana 126
5307029 Rimavská Bana Rimavská Bana 126
5065803 Rimavská Bana Rimavská Bana 127
5065804 Rimavská Bana Rimavská Bana 128
5065805 Rimavská Bana Rimavská Bana 129
5065806 Rimavská Bana Rimavská Bana 130
5065808 Rimavská Bana Rimavská Bana 131
5065809 Rimavská Bana Rimavská Bana 132
5065810 Rimavská Bana Rimavská Bana 133
5065811 Rimavská Bana Rimavská Bana 134
5065812 Rimavská Bana Rimavská Bana 134
5065813 Rimavská Bana Rimavská Bana 135
5065814 Rimavská Bana Rimavská Bana 136
5065815 Rimavská Bana Rimavská Bana 137
5065816 Rimavská Bana Rimavská Bana 138
5065817 Rimavská Bana Rimavská Bana 139
5065818 Rimavská Bana Rimavská Bana 140
5211592 Rimavská Bana Rimavská Bana 140
5065819 Rimavská Bana Rimavská Bana 141
5305094 Rimavská Bana Rimavská Bana 141
5065820 Rimavská Bana Rimavská Bana 142
5065836 Rimavská Bana Rimavská Bana 143
5211609 Rimavská Bana Rimavská Bana 154
5065830 Rimavská Bana Rimavská Bana 158
5065831 Rimavská Bana Rimavská Bana 159
5065832 Rimavská Bana Rimavská Bana 160
5065833 Rimavská Bana Rimavská Bana 161
5065834 Rimavská Bana Rimavská Bana 162
5065835 Rimavská Bana Rimavská Bana 163
5065837 Rimavská Bana Rimavská Bana 165
5065838 Rimavská Bana Rimavská Bana 166
5065839 Rimavská Bana Rimavská Bana 167
5065854 Rimavská Bana Rimavská Bana 169
5065844 Rimavská Bana Rimavská Bana 174
5065847 Rimavská Bana Rimavská Bana 177
5300805 Rimavská Bana Rimavská Bana 187
5065822 Rimavská Bana Sever 144

146 total views, 2 views today


Duchovne po stopách SNP – Rimavskou dolinou

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Aktivitou „Duchovne ppochod duchovnýcho stopách hrdinov SNP“, ktorú usporiada Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR chcú napomôcť k vytváraniu nových vzťahov,  poskytnúť dostatok impulzov pre rozvoj duchovných, etických a morálnych hodnôt.
Termín pochodu:  25.-27.05.2016
Trasa pochodu: Rimavská Sobota – Tisovec (celková dĺžka – 65 km)
Ubytovanie 1. deň v Rimavská Baňa, 2. deň na Ráztočnom 
Program pochodu:
25.05.2016: Trasa Rimavská Sobota – Rimavská Baňa (20 km)
1. Zraz účastníkov pochodu do 8,30 hod. v parku oproti pamätníku Červenej armády na námestí M. Tompu
Rimavská Sobota  a pietny akt kladenia vencov k pamätníku
súčinnosť: miestna samospráva, čestná stráž OS SR, ZO SZPB I. a II. Rimavská Sobota
priebeh:  účastníci pochodu, mládež a verejnosť Rimavská Sobota, položenie vencov, hymna SR, báseň,
príhovor predsedu OblV SZPB,  modlitba GD, hymnická  pieseň, poďakovanie
Pochod po trase
2. Prehliadka Gemersko-malohontského múzea – výstavy o SNP / slovo o tolerancii
Pochod po trase
3. Veľké Teriakovce – prestávka a oddych na salaši pri ceste /  slovo o viere
Pochod po trase
4. Kociha – položenie venca k pamätníku popravených osôb v októbri 1944 /
súčinnosť: obecná samospráva, čestná stráž OS SR, ZO SZPB Hrachovo
priebeh:  účastníci pochodu, obyvatelia obce Kociha, položenie vencov,
príhovor starostka obce, JUDr. Pupala, modlitba duchovného, poďakovanie
Pochod po trase
5. Rimavská Baňa – položenie venca k pamätníku
súčinnosť: obecná samospráva, čestná stráž OS SR,  ZO SZPB Rim. Zalužany
priebeh:  účastníci pochodu,  obyvatelia obce Rimavská Baňa, položenie vencov,
príhovor  Mgr. Molitoris, modlitba duchovného, poďakovanie starostka obce
6. Ubytovanie /stanovanie/ v areáli základnej školy Rimavská Baňa, večera
7. Večerné služby Božie v ev. kostole a. v. v Rimavskej Bani
súčinnosť: farárka ECAV Mgr. Miháliková

26.05.2016: Trasa: Z Rimavskej Bane cez Babinec a Rimavské Brezovo do Hnúšte a Klenovca 

27.05.2016: Trasa: Klenovec – Ráztočné – Poľana – Babina – Tisovec (20 km)

482 total views, 4 views today


11. zasadnutie OZ

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

OznamyZasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa sa bude konať
dňa 20.05.2016 (piatok) o 16:00 hodine
v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývame.

(pozvánku s navrhnutým programom nájdete tu)


XVIV. ročník súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre žiakov ZŠ

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook
11.5..16 CO 026

Pochvala za reprezentáciu školy patrí Lenke a Natálke Krajňákovej, Petrovi Purdekovi a Lukášovi Sojkovi a naše poďakovanie pani učiteľke vedúcej družstva Mgr.Oľga Berceliovej.

OÚ v Rimavskej Sobote –odbor krízového riadenia organizoval  už  XVIV. ročník  súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre žiakov ZŠ v Tisovci. Cieľom tejto súťaže je pripravovať žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z následkov živelných pohrôm, havárií…overiť a precvičiť  vedomosti z CO, pohyb a pobyt v prírode, poskytovanie prvej pomoci, hasenie malých požiarov, motivovať žiakov k záujmovej činnosti.   Po dlhšej odmlke sme sa  v tomto roku aj žiaci našej základnej školy zúčastnili na súťaži.

Je to veľmi náročná súťaž, ktorá sa skladá z týchto disciplín:

vedomostný test, civilná ochrana, použitie ochrannej masky, improvizované ochranné prostriedky, evakuačná batožina, rozoznávanie varovných signálov, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnícka príprava, ošetrenie úrazu, volanie tiesňovej linky 112, hasenie malých požiarov, streľba zo vzduchovky.

Spestrením medzi súťažou boli ukážky  policajného zboru z ich technikou, psovodmi a ukážka požiarnej  techniky.  Zo  sedemnástich družstiev sme skončili na  desiatom mieste. Ako sa hovorí, nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Žiaci nabrali nové skúsenosti, každý si  odniesol odmenu futbalovú, alebo volejbalovú loptu a určite im chutil aj obedňajší guľáš.

 

 

467 total views, 2 views today


Úradný oznam

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

OBEC  RIMAVSKÁ  BAŇA

Obecný úrad Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

O Z N A M

Obec Rimavská Baňa oznamuje zmenu emailovej adresy Obecného úradu Rimavská Baňa:

obec@obecrimavskabana.sk

Pošta zasielaná na pôvodný email obecrimavskabana@stonline.sk je doručovaná do novej emailovej schránky.

Všetky aktuálne kontakty nájdete v sekcii: KONTAKTY

 

273 total views, no views todayEmail this to someoneShare on Google+Share on Facebook

MAS MALOHONGP 2016 - uvodna na webT podporí nápady občanov i obcí

 

Máte nápad, ako zveľadiť kultúrne dedičstvo nášho regiónu, prispieť k rozvoju cestovného ruchu alebo originálne zviditeľniť región Malohont? Potom práve pre vás sú určené výzvy na predkladanie projektov, ktoré 18.04.2016 vyhlásila Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) MALOHONT.

 

Výzva č. 01/GP/MAS/2016 v rámci grantového programu Región občanom – občania regiónu je určená predovšetkým pre občianske organizácie pôsobiace na území MAS MALOHONT. S nápadmi, ktoré prispejú k zveľadeniu historického a kultúrneho dedičstva, k podpore miestnych produktov alebo k rozvoju cestovného ruchu, sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 500 do 2 500 €.

Fantázii sa pritom medze nekladú. Môže ísť o kultúrne podujatie, tvorivé dielne alebo rekonštrukciu drobných pamätihodností v obciach, rovnako môže byť podporený farmársky trh aj kuchárska kniha alebo vytvorenie novej služby v cestovnom ruchu či originálna propagácia regiónu. Celkový rozpočet vyčlenený na výzvu predstavuje 25 000 €.

Výzva č. 02/GP/MAS/2016 vyhlásená v grantovom programe Cestou – necestou je určená pre obce a mikroregióny pôsobiace na území MAS MALOHONT. Príspevok vo výške 1 000 – 7 000 € je možné získať na obnovu, resp. vytváranie turisticky zaujímavých objektov, na zhotovenie informačných tabúľ, na budovanie náučných chodníkov alebo na značenie turistických či cykloturistických trás. Zvýhodnené budú projekty, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu na území viacerých obcí. Celkovo bolo na túto výzvu vyčlenených 21 000 €.

Pre získanie podpory z grantového programu MAS je potrebné premeniť váš nápad na projekt, vyplniť jednoduchý formulár a predložiť ho spolu s prílohami najneskôr do 30. mája 2016 do 16:00 hod. v sídle MAS MALOHONT v Hrachove.

O výbere projektov rozhodne na základe bodovacích kritérií Výberová komisia MAS zložená zo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, pričom výsledky hodnotenia budú zverejnené v polovici júna.

Viac informácií nájdete na web stránke MAS: www.malohont.sk

 

336 total views, no views todayPrísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, ako aj fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

V roku 2015 bolo zistených 28 prípadov a v roku 2016 zatiaľ do dnešných dní bolo zistených 5 prípadov vzniku požiaru v súvislosti s vypaľovaním suchých trávnatých porastov, pričom tieto požiare vo veľkej časti priamo ohrozujú aj lesné hospodárstva.  Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj  trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom môže byť uložená sankcia v správnom konaní až do výšky 16 597 € a fyzickým osobám v priestupkovom konaní až do výšky 332 €.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !

vypalovanie2016 - plagát_1

242 total views, no views today


16. apríl 2016 Deň zeme

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

d) plagat Den Zeme201616. apríla 2016 v sobotu sa opäť stretnú dobrovoľníci z obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica, aby spoločne zbierali odpadky a smeti popri cestách a v obciach nášho regiónu, aby tak upozornili na znečisťovanie životného prostredia v našom okolí.

Ak Vám nie je ľahostajné životné prostredie a máte chuť urobiť niečo pre ozdravenie svojho regiónu, pridajte sa v sobotu k dobrovoľníkom v našej obci.

Zraz dobrovoľníkov je pred budovou Obecného úradu v Rimavskej Bani o 8:00 hod.

Po dobre vykonanej práci čaká na dobrovoľníkov z obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica odmena v podobe guľášu v obci Kociha.

Nezabudnite si obuť vhodnú obuv a oblečte si aj reflexnú vestu.

568 total views, no views today
Voľby do Národnej rady SR 2016

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook
Voľby 5_3_2016

Účasť voličov v Rimavskej Bani

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil výsledky volieb do NR SR 2016. V Rimavskej Bani sme hlasovali takto:
Voľby do Národnej rady SR 2016 - Definitívne výsledky_Rimavská Baňa

953 total views, 4 views today


10. zasadnutie OZ

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

OznamyZasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa sa bude konať
dňa 25.2.2016 (štvrtok) o 18:00 hodine
v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývame.

(pozvánku nájdete tu)

 


Merač rýchlosti Rimavská Baňa 8.2.2016

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Zo štatistických údajov merača rýchlosti v pondelok  8.2.2016 v smere na Rimavskú Sobotu prešlo 4018 áut, z ktorých prekročili rýchlosť 1501 áut pričom priemerná prekročená rýchlosť bola 82 km.

Maximálna rýchlosť automobilu bola dopoludnia medzi 11. hodinou až 12. hodinou a to 108 km.

Priemerná rýchlosť áut, ktoré rýchlosť neprekročili bola 46,2 km.

Rimavská Baňa 8_2_2016

Merač rýchlosti

982 total views, 2 views today


Zmeny na web stránkce obce

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Vážení návštevníci,

Obec Rimavská Baňa od 1.1.2016 zmenila spôsob zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr na oficiálnej stránke obce.

Zverejnené dokumenty je možné triediť podľa rôznych hľadísk. Dôležitou súčasťou zverejňovania je možnosť vyhľadávania podľa rôznych hľadísk.

Na stránke obce pribudol odkaz na Obecné noviny.  Tento dvoj-týždenník bol dostupný v tlačenej podobe. Okrem tradičného vydania je dispozícii online verzia. Takto máte k dispozícii informácie z ekonomiky, regiónov, životného prostredia a odpadov, a samozrejme, Obecné noviny priblížujú dianie v samospráve.

389 total views, 2 views today


Dane 2016

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

OZNAM

pre poplatníkov, ktorí si chcú uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku za tuhý komunálny odpad v roku 2016

 

Obec zníži poplatok za TKO

 • ak je poplatník držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládnou osobou má nárok na zľavu 50% zo sadzby, preukáže sa:

platným preukazom osoby ZŤP alebo posudkom o prevažnej alebo úplnej bezvládnosti.

 • ak je poplatník osoba staršia ako 80 rokov a zároveň je samostatne žijúca, má nárok na zľavu 50% zo sadzby, preukáže sa:

podľa evidencie obyvateľstva obce Rimavská Baňa.

 • ak je poplatník študentom na území SR mimo miesta trvalého pobytu, má nárok na zľavu 25% zo sadzby, preukáže:

potvrdenie o ubytovaní na internáte, zmluvu o ubytovaní alebo potvrdenie o návšteve školy a prechodnom pobyte.

 • ak poplatník pracuje mimo miesta trvalého bydliska a nezdržiava sa na území trvalého bydliska, má nárok na zľavu 25% zo sadzby, preukáže sa:

čestným vyhlásením, že sa v mieste trvalého bydliska zdržiava len počas víkendov a sviatkov.

 

Obec odpustí poplatok za TKO

 • Ak sa poplatník v zdaňovacom období zdržiava alebo bude zdržiavať počas celého roka mimo obce Rimavská Baňa, preukáže sa:

prechodným pobytom, nájomnou zmluvou alebo pracovnou zmluvou.

Potvrdenie je potrebné priniesť do 10.2.2016.

Zároveň upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, že do 31.1.2016 je povinnosť podľa zákona písomne nahlásiť akékoľvek zmeny, t.j. zmena vlastníka (bývalý aj súčasný), zmena výmery jednotlivých nehnuteľností (prírastky alebo úbytky, stavebný pozemok, kolaudácia).

Nahlásiť je potrebné prírastok, alebo úhyn psa.

298 total views, 2 views today

Novoročný príhovor starostky obce Rimavská Baňa

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som VámPF-2016-ico-988x553 prihovorila pri príležitosti začiatku nového roku 2016. Dnes si pripomíname 23. výročie vzniku Slovenskej republiky a zároveň vstupujeme do nového kalendárneho roku.
Máme za sebou ďalší rok, rok plný pekných aj smutných udalostí, náročných rozhodnutí, splnených aj odložených plánov. Po čare Vianoc prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme si svoje želania do ďalších dní.
Rok 2015, ktorý sme prežili v každodenných radostiach, starostiach, zostane už len v našich spomienkach. Každý z nás sa ho snažil naplniť čo najlepšie ako vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Aj ja som sa Vás snažila nesklamať po odovzdanej dôvere v komunálnych voľbách. Keby som mala v krátkosti zhodnotiť rok v našej obci, tak môžem povedať, že to bol rok úspešný. Pre mňa je dôležité, aby ste našu prácu tak hodnotili hlavne Vy.
Mojim novoročným predsavzatím starostky je hlavne to, že budem pozorne počúvať Vaše názory, námety a pripomienky. Budem rada, keď prídete na obecný úrad alebo inou formou prejednáte so mnou, čo je pre Váš pokojný život v Rimavskej Bani potrebné. Verím, že aj tomto roku budete mať záujem zúčastňovať sa rokovaní obecného zastupiteľstva a tak ovplyvňovať život v našej obci.
Za prácu ďakujem poslancom OZ, členom komisií pri OZ, pracovníkom obce, podnikateľským subjektom pôsobiacim na území obce, dobrovoľným požiarnikom a všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na všestrannej činnosti v obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju, oživeniu spoločenského, kultúrneho i športového života.
V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov.
Rozdávajme okolo seba dobrú náladu a usilujme sa spoločne prekonať nepriaznivé životné situácie.
Prajem Vám šťastný a úspešný rok 2016.
 Mgr. Elena Polóniová
starostka obce

 

392 total views, 2 views todayVianočný vinš

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

vianoce 2015Milí občania,

V mene obecného zastupiteľstva,  zamestnancov obce, ale aj v mene svojom Vám zo srdca želám do nastávajúcich krásnych Vianočných dní, nech sú naplnené láskou a spokojnosťou.   

Ďakujem Vám všetkým za doterajšiu dôveru v moju prácu a prácu mojich spolupracovníkov.

Za prácu v tomto roku sa chcem poďakovať poslancom OZ, členom komisií pri OZ, pracovníkom obce, podnikateľským subjektom pôsobiacim na území obce, dobrovoľným požiarnikom a všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na všestrannej činnosti v obci.

Do nového roku 2016  Vám prajem veľa dobrého zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších.

Želám Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, želám Vám aby sa splnili Vaše priania, očakávania a predsavzatia.

Prajem Vám, nech sú Vianoce vo Vašich srdciach plné lásky, pokoja a dobrej vôle.

 Mgr. Elena Polóniová, starostka obce

686 total views, 2 views today


9. zasadnutie OZ

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

OznamyZasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa sa bude konať dňa 11.12.2015 (piatok) o 18.00 hod.
v zasadačke na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa.


Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Plagát - komín vzor KR

Vážení občania, 

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti, kde v roku 2014 vzniklo v súvislosti s poruchovosťou a nevyhovujúcim stavom vykurovacích telies, komínov a dymovodov celkom 93 požiarov z toho 63 vplyvom vyhorenia sadzí v komínoch.

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 1. raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
 2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
 3. raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní

 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte, nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
 • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
 • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
 • dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
 • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete   sami nechajte  to na odborníka – kominára

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej BystriciVýluka medzi stanicami Rim.Sobota – Rim. Baňa 2.12.2015

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

logo_zsskŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že  dňa 2.decembra  2015 v čase
od 8:20 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Rimavská
Baňa budú vlaky  nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať pri železničných zastávkach a staniciam s výnimkou zastávok:

 • Čerenčany – autobus bude zastavovať na zastávke SAD  „ Čerenčany „
 • Veľké Teriakovce – autobus bude zastavovať na zastávke SAD  „Veľké Teriakovce, Jednota“
 • Rimavské Zalužany – autobus bude zastavovať na zastávke SAD „Rimavské Zalužany“

380 total views, no views today


Voľby do NR SR 2016

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu  5. marca 2016 

Informácie pre voličov: tu.


Merač rýchlosti v Rimavskej Bani

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

logo

Kritickým miestom z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky je v našej obci cesta prvej triedy I/72. Pevne veríme, že efekt z namontovania merača rýchlosti prispeje k výraznému zníženiu bezpečnostných rizík spojených s premávkou na úseku cesty v intraviláne našej obce. Nákup merača rýchlosti podporila Nadácia Allianz.

Zobrazenie rýchlosti má okamžitý účinok na vodičov, nakoľko automaticky spomaľujú vozidlá a tak zariadenie slúži ako bezbariérový spomaľovač. Už pri vyhotovovaní fotografii sme mali problém s nasnímaním fotografií s prekročením rýchlosti.  Lokalita pre umiestnenie meračov bola konzultovaná a odsúhlasená dotknutými orgánmi.

Nadáciu Allianz založila spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2008. Jej cieľom je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov.

Zámerom Nadácie Allianz je aktívne podporovať bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, prispievať k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie,  podporovať výskum v oblasti dopravnej nehodovosti, pomáhať pri vytváraní dopravných predpisov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na našich cestách a podporovať ich uplatňovanie, podporovať vzdelávanie a výchovu v oblasti cestnej premávky pre všetky vekové kategórie, iniciovať a podporovať informačné kampane na zlepšovanie dopravného správania všetkých účastníkov cestnej premávky a spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami pri maximalizácii pozitívnych vplyvov na bezpečnosť cestnej premávky.

 Svoj účel plní Nadácia Allianz poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby; podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s vyššie uvedenými aktivitami  a spoluprácou s orgánmi štátnej správy.


Výmena okien

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Výzva nadpisObec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou

 z v e r e j ň u j e

výzvu na predloženie cenovej ponuky zákazky na stavebné práce Výmena okien na prvom poschodí budovy Obecného úradu v Rimavskej Bani. Postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzvu a formulár cenovej ponuky nájdete tu na Úradnej tabuli.


Obchodná verejná súťaž

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Publikácia1
Obec Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa 

zastúpená starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru zasadačka  a vyzýva na podanie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Obce Rimavská Baňa nebytový priestor zasadačka na prízemí budovy Obecného úradu v Rimavskej Bani, ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa.

Zámer a súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž nájdete (tu) na Úradnej tabuli.


Rekreačný pobyt pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

plagat-soc-rodiny-pobyty-02_1Rekreačný pobyt je určený pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v rekreačných zariadeniach MV SR a MO SR po celom Slovensku. Žiadateľ má možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných pobytov. Pobytu sa musí zúčastniť minimálne 1 nezaopatrené dieťa.

Na základe Žiadosti o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt a po splnení všetkých podmienok bude vybraným rodinám v rámci celého Slovenska bezplatne pridelený poukaz na pobyt do vybraného rekreačného zariadenia vo vybranom termíne. Pridelením bezplatného poukazu rodina získa ubytovanie a plnú penziu v príslušnom rekreačnom zariadení MV SR alebo MO SR na príslušný počet dní / nocí.

Súčasťou poukazu  doprava do zariadenia a zo zariadenia, ktorú si zabezpečuje žiadateľ individuálne na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

 


Účelové cvičenie žiakov našej školy

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Dňa 2.10.2015 sme sa “zúčastnili” účelového cvičenia spolu so žiakmi našej školy, ktorí si v tento krásny jesenný deň naplánovali pohyb a pobyt v prírode. Keďže s prírodou je úzko späté aj nebezpečenstvo vzniku požiaru naši požiarnici predstavili žiakom nové zásahové vozidlo Iveco Daily s protipovodňovým vozíkom. Potom sme sa všetci vybrali smerom k našej rozhľadni na Vŕšku.


Jesenné kolo zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností v Rimavskej Bani dňa 5.10.2015

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Odpady s obsahom škodlivín môžete do 5.10.2015 doniesť za Obecný úrad (vpravo k vreciam separovaného zberu) alebo priamo k vozidlu Detoxu od 10:05 hod. do 10:25 hod. na zastávku.

 

Nebezpečné odpady, ktoré môžete odovzdať:

autobatérie, žiarivky, pesticídy a insekticídy, lieky po záručnej dobe, farby, olejové filtre, odpadové chemikálie (riedidlá, rozpúšťadlá, ustaľovač, vývojka, farby…), nádoby a spreje plastové aj kovové obaly znečistené škodlivinami (od farieb, lakov, lepidiel, riedidiel, ropných látok), iné batérie, oleje (mazacie, motorové, …), elektroodpad (TV, PC, monitory,…) teplomery, výbojky, chemicky znečistené textílie a iné.

Nebezpečný odpad rozpisNebezpečný odpad


Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Turnaj Pingpong 2015