Výzva

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Výzva na zaplatenie miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rimavská Baňa

Obec Rimavská Baňa ako správca miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné dopady, podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) na základe § 80 ods. 1, týmto

vyzýva všetkých občanov

daňovníkov, užívateľom a vlastníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili miestne dane z nehnuteľností, psa a poplatky za komunálny odpad na rok 2016 prípadne za predchádzajúce kalendárne roky, aby si svoje záväzky splnili čo najskôr zaplatením do pokladnice Obecného úradu Rimavská Baňa v čase úradných hodín alebo na účet obce.

V najbližších dňoch všetkým neplatičom obec zašle písomné výzvy, v ktorých upovedomí daňovníkov o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.

6 total views, no views today


Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská Baňa – Rimavská Sobota

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

logo_zsskŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 22. a 23. septembra 2016

 

v čase od 7:30 do 12:30 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami

Rimavská Baňa – Rimavská Sobota

budú vlaky : Os 6705, Os 6706, Os 6707 a  Os 6708 nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať :

 • Rimavská Baňa – pred budovou železničnej stanice
 • Rimavské Zalužany –  na zastávke dopravcu SAD  „ Rimavské Zalužany „
 • Kociha  –  na zastávke dopravcu  SAD  „Kociha “
 • Hrachovo – pri zstávke ŽSR
 • Nižný Skálnik – pri zstávke ŽSR
 • Veľké Teriakovce –  na zastávke dopravcu SAD „Veľké Teriakovce, Jednota“
 • Čerenčany  –  na zastávke dopravcu  SAD „Čerenčany“
 • Rimavská Sobota – pred budovou železničnej stanice

33 total views, no views today


13. zasadnutie OZ

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

OznamyZasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa sa bude konať
dňa 15.09.2016 (štvrtok) o 16:00 hodine
v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývame.

(pozvánku s navrhnutým programom nájdete tu )

192 total views, no views todayChov, držanie a ochrana psov

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Obec Rimavská Baňa upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa o chove, držaní a ochrane psov.

V zmysle prijatého nariadenia za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

Na území obce je zakázané opustiť psa na verejnom priestranstve. Voľný pohyb psa je dovolený len v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku.

V záujme zachovania čistoty, bezpečnosti a verejného poriadku žiadame našich občanov, aby rešpektovali povinnosti vyplývajúce z platného všeobecne záväzného nariadenia a dodržiavali stanovené pravidlá.

V prípade voľného pohybu psov po verejných priestranstvách bude zo strany obce pristúpené k odchytu túlavých psov.

Žiadame majiteľov psov, aby si ich zabezpečili v areáli svojich rodinných domov takým spôsobom, aby sa voľne nepohybovali po verejných priestranstvách obce a neohrozovali tak zdravie našich občanov.Železničná výluka 8.8.2016

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Žellogo_zsskezničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 08.08. 2016 v čase od 7:35 do 15:40 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Rimavská Baňa budú vlaky :

Os 6705, Os 6706, Os 6707, Os 6708, Os 6709, Os 6710, Os 6711 a  Os 6712 nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať :

 • Rimavská Sobota – pred budovou železničnej stanice
 • Čerenčany –  na zastávke dopravcu SAD  „ Čerenčany „
 • Veľké Teriakovce –  na zastávke dopravcu  SAD  „Veľké Teriakovce, Jednota“
 • Nižný Skálnik – pri zstávke ŽSR
 • Hrachovo – pri zstávke ŽSR
 • Kociha-  na zastávke dopravcu SAD „Kociha“
 • Rimavské Zalužany –  na zastávke dopravcu  SAD „Rimavské Zalužany“
 • Rimavská Baňa- pred budovou železničnej stanice
 

94 total views, 2 views today


Neprejazdnosť ulice Repno v utorok 2. augusta 2016

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

VDôležité-upozornenieážení občania,

z dôvodu rekonštrukcie verejného vodovodu na ulici Repno, bude ulica Repno

neprejazdná v oboch smeroch v utorok 2. augusta 2016 od 7 do 16 hodiny.

111 total views, 2 views today


Sprievodné podujatie Stretnutia rodákov obce Rimavská Baňa

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Vážení občania, vážení rodáci,

dňa 20. augusta 2016 sa v obci Rimavská Baňa uskutoční Stretnutie rodákov pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o obci, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Kultúrny program začína o 13 hodine.

Sprievodným podujatím bude aj výstava prác občanov a rodákov našej obce.

Ak máte záujem, aby boli vystavené aj Vaše ručné práce, obrazy, maľby, kresby, modely, knihy, rezbárske práce, fotografie, zbierky, alebo iné exponáty toho čo Vás baví,

ozvite sa pani Jolane Geľovej, pani Ivete Rakytovej, alebo  pracovníčkam obecného úradu.

Ďakujeme.

102 total views, no views today
Ohlásenie termínov uzávierok železničného priecestia

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Obec Rimavská Baňa oznamuje, že v súvislosti s postupom pri uzávierke železničného priecestia na účelovej komunikácii v rámci akcie „ Oprava železničného priecestia na trati Jesenské-Tisovec, km 30,075“ (priecestie v katastri obce Rimavská Baňa pri hranici s Rimavským Brezovom, zabezpečené svetelným zab. zar.) budú uzávierky nasledovne :

 

01.08.2016 v čase od 7,00 do 15,00 hod.,

 02.08.2016 v čase od 7,00 do 15,00 hod.,

09.08.2016 v čase od 7,00 do 15,00 hod..

 

V čase uzávierky žel. priecestia nebude možný prechod cestných vozidiel cez trať.

117 total views, no views today12. zasadnutie OZ

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa sa bude konať
dňa 17.06.2016 (piatok) o 18:00 hodine
v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývame.

(pozvánku s navrhnutým programom nájdete tu)

188 total views, no views today


Finančný príspevok na stravovanie nepracujúcich dôchodcov občanov obce Rimavská Baňa

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Na základe všeobecne záväzného nariadenia poskytne obec Rimavská Baňa finančný príspevok na zabezpečovanie stravovania nepracujúcich dôchodcov. Žiadosť o poskytnutie môžete vyplniť na obecnom úrade u p. Olšiakovej.

Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia finančného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je poberateľom dôchodkovej dávky, t.j. starobného, predčasného starobného, vdovského, vdoveckého a invalidného dôchodku, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a čestné prehlásenie, že nikde nepracuje a nemá žiaden iný príjem.

Výška poskytnutého príspevku na stravovanie pre dôchodcu zo strany obce je 0,50 € na pracovný deň, za predpokladu predloženia a schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku.

141 total views, no views today