Preskočiť na obsah

Deň učiteľov 2024 – slávnostné prijatie pracovníkov základnej a materskej školy

Zverejnené 16.4.2024.

9. apríla 2024 sa v obradnej sieni Obecného úradu Rimavská Baňa konalo slávnostné prijatie pedagogických a nepéedagogických pracovníkom Základnej školy s materskou školou Jurala Palkoviča v Rimavskej Bani starostkou obce Elenou Polóniovou.

Milé kolegyne, vážení kolegovia, veľavážení pedagógovia,

vítam Vás v obradnej sieni nášho obecného úradu pri príležitosti Vášho sviatku Dňa učiteľov, ktorý oslavujeme na počesť narodenia Jana Amosa Komenského, ktorý je považovaný za učiteľa národov.

My sa dnes chceme poďakovať Vám, našim učiteľom, našej základnej a materskej školy za Vašu trpezlivosť, za Vašu oddanosť a za to, že ste inšpiráciou pre naše deti. Za odhodlanie v školskej kuchyni a pani upratovačiek, ktorým prispievate k plynulému chodu našej školy tiež srdečne ďakujeme a všetkým Vám prítomným  chcem vyjadriť okrem poďakovania aj podporu a záväzok. Verím, že každý príspevok k vzdelávaciemu procesu, či už malý alebo veľký, vytvára prostredie, kde sa môže každé dieťa rozvíjať a dosahovať svoj potenciál. Sú na to potrebné spolupráca a odhodlanie zainteresovaných strán. Našu podporu v tento dôležitej misii máte.

A osobne, moja viera vo význam vytvárania podmienok pre poskytovanie vzdelávania aj v nie jednoduchých podmienkach našej školy je hlboko zakorenená v presvedčení, že každý jednotlivec má právo na prístup k dostupnému vzdelávaniu bez ohľadu na jeho sociálne alebo ekonomické postavenie. Táto viera ma motivuje k aktívnej účasti na všetkých problémoch, ktoré nás spoločne trápia.

Tento deň však nemá byť o náročných myšlienkach, ale hlavne o oslave Vašej práce, práce tých o ktorých Komenský povedal, že „vyučovanie je prácou pováh vznešených“.

Byť učiteľom znamená nielen poskytovanie vedomostí, ale aj byť mentorom, inšpirátorom a vodcom, niekedy jediným načúvajúcim detskej duše. Formujete mysle budúcich generácií. Všetci, ktorí ste v našej škole dlhšie vidíte rast a rozvoj svojich bývalých žiakov a viete aký má Vaša snaha dopad na výzvy ich životov.

Učiteľ je ako záhradník, ktorý s láskou pestuje myseľ a srdce každého žiaka, aby z nich vyrástli silné a krásne kvety poznania. Tak Vám chcem popriať nekonečnú zásobu semienok inšpirácie, aby ste mohli aj naďalej siať poznatky a múdrosť. Nech máte vždy dostatok slnečného svitu povzbudenia od svojich kolegov a žiakov, aby Vaša práca prinášala úrodu úspechov. Nech Vám nechýba dážď uznania a vďaky, ktorý je tak potrebný pre rast a rozvoj každého.

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi v mene svojom, ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva, ale hlavne v mene rodičov, žiakov a občanov Rimavskej Bane poďakovať za Vašu prácu v prospech našej základnej školy.

Zo srdca Vám prajem pevné zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov.

Svoj príhovor končím slovami: Učiteľ je svetlo na ceste poznania, most medzi generáciami a kľúč k budúcnosti. Ďakujeme Vám.