Preskočiť na obsah

Návrh rozpočtu obce na roky 2022 až 2024

Zverejnené 15.11.2021.

Rozpočet je základným nástrojom hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií územnej samosprávy. Rozpočet Obce Rimavská Baňa na roky 2022-2024 je zostavený v súlade s právnymi normami.

Rozpočet Obce Rimavská Baňa na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, pričom tento schodok bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Rozpočet na roky 2023 – 2024 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet na rok 2022 bol navrhnutý ako vyrovnaný. Suma celkových príjmov vrátane finančných operácií je vo výške 715 335 € a suma celkových výdavkov vrátane finančných operácií je vo výške 715 335 €. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 5 945 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 6 945 €, pričom tento schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Pre rok 2022 boli naplánované kapitálové výdavky v celkovej výške 95 000 €. Ide o nasledovné investície: výstavba zastrešeného pódia – amfiteátra, kúpa automobilu, rekonštrukcia parkoviska, projektová dokumentácia na rekonštrukciu fary, kúpa pozemkov a realizácia pripraveného passportu dopravného značenia.