Preskočiť na obsah

Novoročný príhovor starostky obce

Zverejnené 1.1.2023.

Vážení spoluobčania,

som rada, že sa Vám môžem opäť prihovoriť a takto osláviť príchod Nového roka 2023 a popriať Vám v ňom, len to najlepšie.

Hneď v úvode ďakujem všetkým, ktorí ste mi umožnili pokračovať v mojej práci v našej obci.

Byť starostkou Rimavskej Bane je pre mňa česť. Verím, že aj toto volebné obdobie budeme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pokračovať  v aktivitách, ktoré sú prínosné pre nás všetkých a  želám nám všetkým silu meniť veci k lepšiemu. Neviem čo nás v tejto ťažkej dobe ešte čaká. Chcem Vás ale povzbudiť. Snažme sa byť jeden k druhému tolerantnejšími, tak môže byť Nový rok 2023 lepší.

Ďakujem všetkým, ktorí v roku 2022 pomohli komukoľvek. Či už materiálne, finančne alebo dobrým slovom, pohladením, úsmevom a úprimným záujmom o druhého človeka. Ďakujem za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a komunitného centra, občianskej hliadky, podnikateľom, živnostníkom, zástupcom cirkví, našej škole, škôlke. Aktívne pomáhali a my sme pracovali na získavaní grantov, dotácií a zrealizovali sme viacero investícií do obecného majetku, máme nové záchytné parkovisko pod kostolom, majetkovo vysporiadané pozemky v areáli základnej školy aj pod plánovaným novým chodníkom, osobný automobil.

Ďakujem zasahujúcim členom nášho Dobrovoľného hasičského zboru obce, za ich pomoc, za zodpovedný prístup a obetavú prácu, ktorú vykonávajú dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Chcem poďakovať všetkým, ktorí si dokážu dobré vzťahy nielen uchovávať, ale ich aj rozvíjať a upevňovať, sú príkladom pre svoje okolie a  denne dokazujú, že im život a osud našej obce a jej občanov nie je ľahostajný, že dokážu vyjsť z pohodlia svojich domovov a napomáhať k vytváraniu spoločných hodnôt alebo len milým slovom vyjadriť svoju podporu.

Naša obec má od 12. decembra schválený rozpočet, podľa ktorého bude v nasledujúcom roku hospodáriť. Výška miestnych daní, taktiež výška poplatku za odpady zostáva rovnaká, naopak zvýšili sme príspevok na stravovanie pre dôchodcov, zaviedli sme novú prepravnú sociálnu službu, získali sme prostriedky na vybudovanie chodníka, k dispozícii budú nové stavebné pozemky na individuálnu bytovú výstavbu, Určite nás neistá situácia vo financovaní samospráv neodradí. Poctivo pracujeme s pracovníkmi obecného úradu a poslancami obecného zastupiteľstva. Želám si, aby ste mali dôveru v naše rozhodnutia.

Vážení spoluobčania,

želám Vám hlavne veľa zdravia. Do nového roku Vám prajem pokoj v rodinách, návrat k ľudskosti, slušnosti a spolupatričnosti. Aby sa nám všetkým v našej obci dobre žilo!

S úctou Mgr. Elena Polóniová, starostka obce