Preskočiť na obsah

Novostavba chodníka v Rimavskej Bani

Zverejnené 3.3.2023.

Firma KAPE plus s.r.o. Husiná prevzala v Obci Rimavská Baňa stavenisko „Novostavba chodníka pre zlepšenie dostupnosti turistických zaujímavostí obce Rimavská Baňa“ v celkovej dĺžke 242,7 m pre peších v zastavanom území obce Rimavská Baňa

Obec Rimavská Baňa získala z kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky za účelom realizácie podporeného projektu regionálny príspevok v maximálnej výške 60 503,18 eur.

Na základe realizované verejného obstarávania zákazky vo Vestníku č. 16/2023 – 24.01.2023, 2238 – WNP firma KAPE plus s.r.o. Husiná, splnila všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky a jeho ponuka je pre verejného obstarávateľa Obec Rimavská Baňa najviac výhodná, pretože má najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. Cena víťaznej ponuky: 49 573,20 Eur s DPH.

V projekte riešime novostavbu chodníkov pri ceste III. triedy s číslom 2777 v obci Rimavská Baňa. Riešená stavba sa delí na dva stavebné objekty SO01 a SO02. SO01 začína od mostu cez rieku Rimava na parcele C-1933/12 a končí v prvej križovatke s ulicou Strana na parcele C-1993/5. SO02 začína v tejto istej križovatke na parcele C-1993/3 a končí v križovatke s ulicou Železničná pred budovou komunitného centra a zdravotného strediska. Dĺžka úseku SO01 je 61,46mb. Dĺžka úseku SO02 je 181,24mb. Spolu tvoria dĺžku 242,67mb.