Preskočiť na obsah

Upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote pri zahájení vykurovacieho obdobia

Zverejnené 1.10.2021.

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Počas vykurovacieho obdobia v roku 2020 a následne v prvej polovici roka 2021 bolo v dôsledku poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov zaznamenaných v okrese Rimavská Sobota 25 požiarov.                                                                                                                                                                                            

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú a dodržiavať tieto zásady a opatrenia :

– Spotrebič inštalujte na podlahu z nehorľavého materiálu. Pri inštalácii spotrebiča na podlahu z iných materiálov treba použiť izolačnú podložku z nehorľavého materiálu hrúbky najmenej 1mm.

– Pre kúrenie nepoužívajte nič, čo do spotrebiča nepatrí – napr. biologický či iný odpad (slama, umelohmotné fľaše, plasty a pod.), ktorý má  nielen nezanedbateľné ekologické dôsledky, ale zvyšuje riziko poškodenia kotla, kachlí, dymovodu alebo komína, čím rastie aj nebezpečenstvo vzniku požiaru.

– Kachle na tuhé palivá nikdy nezapaľujte pomocou vysoko horľavých kvapalín (napr. benzínu) – vždy hrozí vznietenie horľavých pár a vážne zranenie.

– V prípade vykurovacích telies na tuhé palivá dávajte veľký pozor na žeravý popol. Nechajte ho úplne vychladnúť a potom uložte do nehorľavých nádob (napr. kovových), ktoré sú neporušené, uzatvárateľné a umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok a stavebných konštrukcií z horľavých hmôt. V žiadnom prípade nevysýpajte žeravý popol do plastových popolníc.

– Spaľujte iba drevo suché a dobre vyzreté ( spaľované drevo by malo mať vlhkosť od 15 – 20 %). Výsledkom spaľovania vyzretého, vzduchom sušeného dreva je vyšší výkon a nižšia emisia CO a CO2 v porovnaní s mäkkými druhmi dreva alebo s mokrým a čerstvo narezaným tvrdým drevom. Drevo by sa malo správne sušiť (zrieť) na vzduchu po dobu minimálne šiestich mesiacov.

– Nespaľujte mokré, čerstvé alebo impregnované drevo. Spaľovaním surového alebo mokrého dreva, vzniká decht a klesá výkonnosť vykurovacieho spotrebiča. Vrstvu dechtu hrubšiu ako 3 mm je odporúčané odstrániť, aby sa tým znížilo riziko vzniku ohňa v komíne.

– Inštalujte spotrebič alebo dymovod do bezpečnej vzdialenosti od    okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo    vzdialenosť určená výrobcom)!

– Nezanedbávajte konštrukčný stav komína (netesnosti, špáry a pod.)!

– Pripojiť spotrebič ku komínu a následne skontrolovať má osoba na to  odborne preškolená (môže to vykonať len kominár alebo revízny   technik komínov)!

Pravidelne čistite a kontrolujte  komíny v týchto lehotách:

►  ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:

●  4 mesiace – spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,

●  6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá ak ide o komín bez   vložky,

● 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá ak ide o komín     s vložkou.

►  ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

     ● 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

     ● 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.

     ● v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

Rady, čo robiť, ak už začne horieť

  – V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok. Požiar ihneď ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.

– Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií.

– Požiar sadzí v komíne nikdy nehaste vodou ( mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca k výbuchu.

– Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok.

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať   pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokarhanie alebo pokutu do 99 eur fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie komínov.

 „Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“