Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu na rok 2022

Slovensko od júna 2016 zaviedlo do praxe rozšírenú zodpovednosť výrobcov za výrobky balené v papierových, plastových, sklenených či kovových obaloch alebo neobalové výrobky z týchto materiálov, ako sú napr. časopisy, plastový nábytok, okenné sklo.

Nový systém mal za cieľ zvýšiť triedenie odpadu, ako aj premietnuť náklady za odpad do ceny výrobkov a motivovať výrobcov ekologickejšiemu riešeniu obalov. Náklady na triedenie týchto druhov obalov tak nesú v plnej miere výrobcovia.

Obce ostali zodpovedné za zmesový komunálny odpad a bioodpad. Zníženie skládkovania a vyššia miera triedenia je preto aj v záujme našej obce.

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov sa určuje podľa miery separácie každoročne do 28. februára.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rimavská Baňa  za kalendárny rok 2021 je: 52,67 % (v roku 2020 to bolo 28,24  %).

________________________________

Chceme POĎAKOVAŤ všetkým obyvateľom za triedenie odpadu. Vďaka zodpovednému prístupu obyvateľov sa nám výrazne znižuje množstvo komunálneho odpadu a ešte výraznejšie zlepšuje triedenie odpadu.

__________________________________

Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t  sa v priebehu rokov určovala takto:  

(platná od 1.3.2019 do 28.2.2020) bola :12,- EUR dovtedy 5,04 EUR

(platná od 1.3.2020 do 28.2.2021) bola :22,- EUR

od 1.3.2021 do 28.2.2022 je 27 EUR

od 1.3.2022 do 28.2.2023 bude 15 EUR

Najväčší priestor pre zníženie množstva odpadov ukladaných na skládku odpadov predstavuje oblasť komunálnych odpadov. Pri produkcii komunálnych odpadov 115 kg na jedného občana (vlani cca 156 kg na jedného občana) našej obce ročne  a  zhodnoteného/vytriedeného komunálneho odpadu 52,67 percent čo znamená, že sme vyseparovali 129 kg na jedného občana, čo znamená, že sme prvý krát viac ako polovicu odpadu vyseparovali.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rimavská Baňa

  • rok 2018 19,34 %
  • rok 2019 25,12%
  • rok 2020 28,24 %
  • rok 2021 52,67 %

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je obec povinná zverejniť na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli každoročne do 28. februára. Splnením tejto povinnosti má každý obyvateľ obce možnosť zistiť, ako sa v jeho obci triedi komunálny odpad.

Sadzba za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov pre našu obec sa od marca 2022 znižuje na 15 Eur za tonu odpadu.

Pomer jednotlivých zložiek odpadu v roku 2021

Kód odpaduDruhtony
200301zmesový komunálny odpad53,855
20014005železo28,311
200140kovy14,35
200307objemný odpad7,48
200139plasty7,297
200102sklo7,195
200201biologicky rozložiteľný odpad5,48
200101papier a lepenka2,29
200105biologicky rozložiteľný kuchynský odpad1,74
20014002hliník0,516
200136elektro0,375
200123nebezpečný odpad0,34
200127farby0,26
200104obaly z kovu0,252
200103kompozity na báze lepenky0,187
20014001meď, bronz, mosadz0,152
200135elektro0,04
200125jedlé oleje a tuky0,014
20014007zmiešané kovy0,003
200121žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť0,002
200132liečivá0,002

Spolu všetkých vyzbieraných zložiek 130 141 kg, z toho zhodnotených 68 544 kg.

Zverejnené 4. februára 2022.
Upravené 9. februára 2022.