Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Upozornenie na obmedzenia prijímania žiadostí o vydanie občianskych preukazov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej  Sobote, oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície sídliace  v budove klientského centra Okresného úradu Rimavská Sobota  na Ul. P. Hostinského 4 v Rimavskej Sobote upozorňuje občanov na obmedzenia prijímania žiadostí o vydanie občianskych preukazov v súvislosti s prípravou na vydávanie nových biometrických občianskych preukazov nasledovne : dňa 23. 11. 2022 (streda) sa budú prijímať žiadosti o vydanie… Čítať viac

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „Územný plán obce Rimavská Baňa Zmeny a doplnky č. 1″

Obstarávateľ Obec Rimavská Baňa , so sídlom Hlavná 168/4, 98053 Rimavská Baňa(ďalej len„obstarávateľ“), predložil dňa 10.11.2022 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len( „OURS,OSZP“), v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení… Čítať viac

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre konanie referenda 21.01.2023

Obec Rimavská Baňa oznamuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre referendum konané dňa 21. januára 2023 obec@obecrimavskabana.sk Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Žiadosť o voľbu poštou… Čítať viac

Upozornenie pri zahájení vykurovacieho obdobia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán v súlade s § 21 písm. b)  a  j) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákona č. 314/2001 Z.z.), Vás upozorňuje na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov protipožiarnej bezpečnosti, resp. ochrany.… Čítať viac

Výsledok hlasovania vo volebnom okrsku v Rimavskej Bani vo voľbách do orgánov samosprávy obci

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 400Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 162Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 162Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbydo obecného zastupiteľstva 153Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbystarostu obce 142 Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7Počet zvolených poslancov 7 Za starostku bola zvolená Elena Polóniová (Nezávislý kandidát) s… Čítať viac

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Vážení návštevníci obecného cintorína  v Rimavskej Bani, na základe § 21 zákona SNR č. 131/ 2010 Z. z.  o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto  vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Obecný úrad Rimavská Baňa preto v minulosti viackrát vyzval dedičov, rodinných príslušníkov a blízke osoby zosnulých, aby sa dostavili na obecný úrad za účelom uzavretia  zmluvy o nájme. Napriek tomu  naďalej evidujeme hrobové miesta ku ktorým… Čítať viac

Oznámenie pre občanov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. : oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 12.9.2022 došlo k zmene  ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej   stránke dodávateľa.       Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru boli preto zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo,  zaslané SMS  pre zaslanie fotografie a stavu vodomeru prostredníctvom… Čítať viac

Voľby do orgánov samospráv obcí a orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h _____________________________________________________ Starostka obce Rimavská Baňa v zmysle §169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.… Čítať viac

Realizácia pasportu dopravného značenia v obci Rimavská Baňa

V roku 2021 fi Manager plus, s.r.o Lučenec realizovala spracovanie Pasportu dopravného značenia Miestnych komunikácii Rimavská Baňa. Pri spracovaní pasportu sa vychádzalo z aktuálnych technických podmienok pre zásady umiestňovania doppravného značenia a stanoviska príslušného Cestného správneho orgánu a Dopravného inšpektorátu. Súčasťou dokumentu je aj vyznačenie náčrtov t.j. zakraslená mapa predmetného riešeného územia aj so zakreslenými… Čítať viac

Inflačná pomoc

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať: osobní asistenti v termíne do 31.08.2022, opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie… Čítať viac

Zmena úradných hodín obecného úradu

Obec Rimavská Baňa oznamuje občanom, že z dôvodu MIMORIADNE TEPLÝCH DNÍ  budú úradné hodiny obecného úradu od 29. júna 2022 do 31. júla 2022 upravené takto: Utorok až štvrtok          od 6.00 hod do 14.30 hod. Piatok                           od 6.00 hod. do 12.00 hod. Obedňajšia prestávka: Pondelok až štvrtok   od 12:00 hod. do 13:00 hod.