Preskočiť na obsah

Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa III. etapa

Zverejnené 8.4.2022.

Kategória

Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 8.7.2015 v znení neskorších dodatkov, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozhodol Obci Rimavská Baňa, že v súlade s § 57 prvá veta v spojení s § 19 ods. 10 až 12“ zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť s ch v a ľ u j e s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 47 214,98 EUR (slovom: štyridsaťsedemtisícdvestoštrnásť eur deväťdesiatosem centov), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 49 699,98 EUR.