Preskočiť na obsah

Zákaz hrať loptové hry na tenisovom ihrisku v Rimavskej Bani

Zverejnené 3.8.2021.

Kategória

Prevádzkový poriadok tenisového ihriska v Rimavskej Bani určuje, že je určené na hru tenisu.

Všeobecné záväzné pravidlá:

 1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich  sa na tenisovom ihrisku, ako aj s povinnosťami obce Rimavská Baňa,  ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom ihriska.
 2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a využívajú ihrisko na športovú činnosť.
 3. Užívateľom sa rozumie osoba,  ktorá sa nachádza v priestore ihriska (ďalej len užívateľ).
 4. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 5. Vstup na  ihrisko pre osoby, ktoré sú mladšie ako 15 rokov, je možný len pod dozorom  dospelej osoby!!!
 6. Na ihrisku je dovolené vykonávať, len tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené.
 7. Prevádzkovateľ ihriska nezodpovedá za škodu vzniknutú osobe jej vlastným zavinením. Športovú činnosť na ihrisku vykonáva každý výhradne na svoje vlastné riziko!
 8. Na ihrisku sú užívatelia povinní mať primeranú športovú obuv.
 9. Pri športovaní je potrebné dbať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu povrchu umelej trávy, pletiva, oplotenia a siete.
 10. V priestoroch ihriska a okolia je nutné dbať na poriadok a čistotu!
 11. Pred odchodom z ihriska je potrebné dať ihrisko do pôvodného stavu.

ZAKAZUJE SA:

 • preliezanie plotov, manipulácia so sieťou
 • poškodzovanie vybavenia ihriska
 • vstupovať na tenisové ihrisko v zablatenej obuvi
 • v priestoroch ihriska je prísne zakázané fajčiť, jesť a používať alkoholické nápoje, resp. iné omamné látky
 • vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
 • je prísne zakázané na ihrisku jazdi na bicykloch a s motorovými dopravnými prostriedkami.

Je zakázané hrať loptové hry

(na tento účel slúži futbalové ihrisko v Rimavskej Bani)