Preskočiť na obsah

VYHLÁŠKA O DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTIpodľa § 140 zákona NR SR č. 233/1995 v znení zákona č. 2/2017 Z. z.

Zverejnené
19. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. marca 2024
Kategória

Exekútorský úrad Banská Bystrica – súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom úradu –
Mičinská cesta 35, t.č.: 048/4142042*4, 0903520653; mail: exekutorskyurad.pk@gmail.com;
IČO: 35657723, ako nástupca po zaniknutom úrade JUDr. Kolesárovej oznamuje, že dňa
25.04.2024 o 10,00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Kohúta na Mičinskej ceste 35,
v Banskej Bystrici, sa uskutoční dražba nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Rimavská
Sobota – odbor katastrálny, Obec: Rimavská Baňa; Katastrálne územie: Rimavská Baňa;
zapísanej na LV č. 142 a to parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape pod č. 719/8
o výmere 259 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie; č. 719/9 o výmere 290 m2 ako zastavaná
plocha a nádvorie a stavbu súp. č. 124 na parcele č. 719/8 ako Rodinný dom so všetkým čo patrí
k týmto nehnuteľnostiam. Jedná sa o Rodinný dom s pozemkami pod domom.
Vlastníkom nehnuteľnosti sú z titulu BSM: Puškáš Zdenko, nar. 24.02.1965, bytom Rimavská Baňa
124/7, 980 53 Rimavská Baňa s manželkou Ľubica Puškášová, rod. Cibuľová, nar. 27.05.1973,
bytom Železničná 7, 980 53 Rimavská Baňa v podiele 1/1 z celku

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti zistená znaleckým posudkom je 7.000,00 EUR.
Výška zábezpeky je podľa § 142 ods. 1. Exekučného poriadku 1/2 najnižšieho podania, t.j. 3.500,00 EUR

Prílohy