Preskočiť na obsah

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR 2024

Zverejnené
8. februára 2024
Kategória

Občan Slovenskej republiky môže požiadať (obec, v ktorej má trvalý pobyt) o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávni zúčastniť sa volieb mimo svojho trvalého bydliska. 

Podmienky a spôsob požiadania o hlasovací preukaz:

  • osobne v čase úradných hodín obce trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
  • v listinnej forme, žiadosť musí byť doručená na adresu obce trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
  • elektronicky, žiadosť musí byť doručená na elektronickú adresu obce trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
  • splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (splnomocnená osoba potvrdzuje prevzatie preukazu svojím podpisom).

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), prípadne korešpondenčnú adresu osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.

Splnomocnenie obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje aj meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a štátnu príslušnosť osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.

Prílohy