Preskočiť na obsah

MAS Malohont schválila žiadosť Obce Rimavská Baňa o príspevok pre projekt „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa“

Zverejnené 13.1.2022.

Dnes, 13. januára 2022 nám bolo oznámené schválenie žiadosti s výškou príspevku maximálne 33 682,23 Eur. Spoluúčasť obce pri projekte je 5% výdavkov v sume 1772,75 Eur. Vo výzve na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke, bolo stanovené jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia ponúknutá cena za predmet zákazky a zákazku vysúťažila firma STRABAG, s.r.o., Bratislava.

Obec Rimavská Baňa v nadväznosti na Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód: IROP-CLLD-AMZ8-512-001 Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel predložila žiadosť 28.9.2021 žiadosť o poskytnutie príspevku pre projekt „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa“.

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia nevyhovujúceho technickéhostavu existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa prostredníctvom vybudovania dostupnej, kvalitnej a bezpečnej parkovacej plochy pre motorové vozidlá reflektujúc na nedostatok parkovacích miest, potenciál obce a jej zosilňujúcu návštevnosť, prepojenosť a dostupnosť služieb pre širokú verejnosť na území. Rozšírením dopravnej infraštruktúry v obci Rimavská Baňa sa zvýši bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce, služby poskytované obcou, kvalita života obyvateľov, ich životná úroveň a zároveň ekonomický rozvoj obce.

Hlavnou aktivitou projektu je zrekonštruovanie existujúceho parkoviska za účelom zvyšovania bezpečnosti a dostupnosti sídiel s vybudovaním 17 nových parkovacích miest, aby parkovisko napĺňalo plnohodnotnú funkčnosť rekonštrukcia bude prebiehať v troch častiach:

  1. Rekonštrukcia existujúceho parkoviska,
  2. Rekonštrukcia existujúceho vjazdu,
  3. Rekonštrukcia rigolu.