Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30.09.2023 pre občanov – voličov, ktorých trvalý pobyt je len Rimavská Baňa a adresa sídla Obecného úradu Rimavská Baňa, Hlavná 168/4 je ich adresou pre zápis do zoznamu voličov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky si môžu títo občania vyzdvihnúť v kancelárii ohlasovne pobytu  Obecného úradu Rimavská Baňa, Hlavná 168/4.

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa informuje voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nemôžu voliť na mieste trvalého pobytu v Obci Rimavská Baňa, že môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie tzv. hlasovacieho preukazu prostredníctvom „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“, ktorú doručia:

  • Osobne na obecnom úrade v Rimavskej Bani, Hlavná 168/4

(najskôr 16.08.2023 a najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb t.j.: 29.09.2023 v úradných hodinách obce);

  • V listinnej forme na adresu: Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j.: 08.09.2023);

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j.:08.09.2023).

Prílohy

Popis

Mgr. Elena Polóniová, starostka obce Rimavská Baňa, súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

Ing. Janu Oravcovú, narodenú 22.09.1992, bytom Repno 194/43, 980 53 Rimavská Baňa za zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Rimavská Baňa pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 30. septembra 2023.

Prílohy

Popis

V súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023 (sobota) a v súlade zo zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

určujem

  • Martinu Kubaliakovú, ako zodpovednú osobu za organizačnú a technickú prípravu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 a ich vykonanie,
  • Martinu Kubaliakovú, zodpovednú osobu za doručovanie oznámení o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách do každej domácnosti v obci Rimavská Baňa.