Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Občan Slovenskej republiky môže požiadať (obec, v ktorej má trvalý pobyt) o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávni zúčastniť sa volieb mimo svojho trvalého bydliska. 

Podmienky a spôsob požiadania o hlasovací preukaz:

  • osobne v čase úradných hodín obce trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
  • v listinnej forme, žiadosť musí byť doručená na adresu obce trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
  • elektronicky, žiadosť musí byť doručená na elektronickú adresu obce trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
  • splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (splnomocnená osoba potvrdzuje prevzatie preukazu svojím podpisom).

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), prípadne korešpondenčnú adresu osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.

Splnomocnenie obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje aj meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a štátnu príslušnosť osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa informuje voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nemôžu voliť na mieste trvalého pobytu v Obci Rimavská Baňa, že môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie tzv. hlasovacieho preukazu na emailovej adrese:

obec@obecrimavskabana.sk

Prílohy

Popis

V zmysle plnenia harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 Obec Rimavská Baňa určuje pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie túto e-mailovú adresu:                     obec@obecrimavskabana.sk

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa v zastúpení starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou, v súlade s § 8 zákona o NR SR č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

utvára

  • volebný okrsok č. 1: Obec Rimavská Baňa
  • volebnú miestnosť č. 1: Obradná miestnosť obecného úradu, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.

Prílohy

Popis

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  23. 3. 2024  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  6. 4. 2024  od 7:00 do 22:00 h. 

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mesto zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. 

Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?p24-vzory1