Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa vyhlasuje výberové konanie na jeden čiastočný pracovný úväzok člena miestnej občianskej a preventívnej služby.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 25.01.2024 o 15:30 hodine.

Miestom výkonu práce územie: Obec Rimavská Baňa a kancelária v priestoroch obecného úradu.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: 1. februára 2024.

Druh pracovného pomeru: Čiastočný pracovný úväzok (úväzok 50 % t.j. 18,75 hodín týždenne)

Pre čiastočný pracovný úväzok člena miestnej občianskej a preventívnej služby je stanovený plat:

  • 375,00 €/brutto (slovom: tristosedemdesiatpäť EUR).

Prílohy

Popis

Poskytovateľ KC: Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa vyhlasuje výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto odborného manažéra KC;
b) jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC;
c) jedno pracovné miesto pracovníka KC.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10. 11. 2023 do 15:30 hod..

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce v zmysle § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa s predpokladaným nástupom 1.8.2023.

Prílohy

Popis

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre

Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  1. jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra Rimavská Baňa;
  2. jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka Komunitného centra Rimavská Baňa;

Prílohy

Popis

Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa vyhlasuje výberové konanie na

  1. Jedno pracovné miesto koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby.
  2. Dva pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24. júna 2022 o 9.00 hod.  v priestoroch zasadačky na poschodí Obecného úradu v Rimavskej Bani

Prílohy

Popis

Poskytovateľ sociálnej služby v Komunitnom centre Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok

na jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra;

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 4.3.2022 do konca úradných hodín obecného úradu 13:00 hod.. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a)

Prílohy

Popis

Poskytovateľ sociálnej služby v Komunitnom centre

Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra;

jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra Rimavská Baňa (Železničná 107, 980 53 Rimavská Baňa).

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11.01.2022 do konca úradných hodín obecného úradu 15:30 hod.. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a)