Preskočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa s predpokladaným nástupom 1.8.2023.

Zverejnené
17. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 17. apríla 2023
Kategória

Obec Rimavská Baňa zastúpená starostkou obce v zmysle § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa s predpokladaným nástupom 1.8.2023.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VK

Prílohy