Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa informuje voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nemôžu voliť na mieste trvalého pobytu v Obci Rimavská Baňa, že môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie tzv. hlasovacieho preukazu prostredníctvom „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“,

Žiadosť doručia:

  • Osobne na obecnom úrade v Rimavskej Bani, Hlavná 168/4

(najneskôr do 07.06.2024 v úradných hodinách obce);

  • V listinnej forme na adresu: Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr do 20.05.2024);

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr do 20.05.2024).

Prílohy

Popis

V zmysle plnenia harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 Obec Rimavská Baňa určuje pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie túto e-mailovú adresu:                     obec@obecrimavskabana.sk

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa v zastúpení starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou, v súlade s § 8 zákona
o NR SR č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení s Rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do
Európskeho parlamentu

utvára

  • volebný okrsok č. 1: Obec Rimavská Baňa
  • volebnú miestnosť č. 1: Obradná miestnosť obecného úradu, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa

Prílohy

Popis

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do Európskeho parlamentu a

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.