Preskočiť na obsah

Profil obce ako verejného obstarávania

V súlade s ustanoveniami §7 odsek 1 písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec Rimavská Baňa verejným obstarávateľom.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:   Obec Rimavská Baňa
Sídlo:  Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa          
IČO:              00319015         

DIČ:               2021230387             
Bankové spojenie: OTP banka, a.s.

IBAN:                   SK17 5200 0000 0000 0772 3375
Štatutárny zástupca:     Mgr. Elena Polóniová, starosta obce
Telefónne číslo:        0907 256171    
e-mail:            starostka@obecrimavskabana.sk            

Kontaktná osoba: Ing. Jana Oravcová

Telefónne číslo:            911 695 293
e-mail:      projekt@obecrimavskabana.sk

Informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk, na webovom sídle obce  obec uverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pri zákazkách s nízkou hodnotou, výzvu na predkladanie ponúk pri podlimitných zákazkách a zmluvy.