Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Starosta obce: Mgr. Elena Polóniová
Adresa: Obec Rimavská Baňa
Hlavná 168/4
980 53 Rimavská Baňa

E-mail:  obec@obecrimavskabana.sk

Tel: +421 47 549 52 93
Fax: +421 47 433 39 93

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 -12:00 13:00 -15:30
Utorok 7:00 -12:00 13:00 – 15:30
Streda 7:00 -12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok  7:00 -12:00

Štatút obce Rimavská Baňa 

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostky, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom (komisie a ZPOZ).

Obecný úrad najmä:

a) zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
b) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou písomností obce,
c) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
d) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
e) zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,
f) organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec

Organizačná štruktúra Obecného úradu v Rimavskej Bani:

Obecný úrad pracuje v spolupráci s miestnymi organizáciami v obci, občanmi, obecným zastupiteľstvom a spolu sa snažia riešiť každodenné problémy, ktoré sa v obci vyskytnú.

Obecný úrad a jeho predstavitelia zastrešujú a dopomáhajú zastrešovať a organizovať spoločenský život a rôzne kultúrne akcie pre občanov.

Obecný úrad slúži občanom na pomoc v právnom a sociálnom poradenstve občanom.

Prácu obecného úradu riadi starostka. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.  Chod obecného úradu riadi v súlade Ústavou SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom svoje právomoci vykonáva v súčinnosti so zastupiteľstvom. Ďalej vykonáva právomoci nadriadeného voči ostatným zamestnancom obecného úradu a napr. uzatvára so zamestnancami pracovnoprávne vzťahy, vydáva interné predpisy, najmä pracovný poriadok, organizačný poriadok, smernice či poriadky odmeňovania.