Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „Územný plán obce Rimavská Baňa Zmeny a doplnky č. 1″

15.11.2022

Prílohy

Popis

Obstarávateľ Obec Rimavská Baňa , so sídlom Hlavná 168/4, 98053 Rimavská Baňa(ďalej len„obstarávateľ“),
predložil dňa 10.11.2022 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
( „OURS,OSZP“), v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č.24/2006 Z.z.“),
Oznámenie o zmene strategického dokumentu: „Územný plán obce Rimavská Baňa – Zmeny a doplnky č.1“,
spolu s dokumentáciou „návrhu zmien“ (ďalej len „Oznámenie o zmene SD“), ktoré týmto podľa § 6 ods. 2
„zákona č.24/2006 Z.z.“ zasielame dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu, dotknutej obci a prostredníctvom
nej dotknutej verejnosti.

Zmena strategického dokumentu: „Územný plán obce Rimavská Baňa – Zmeny a doplnky č.1“, je v zmysle § 4 ods.
2, písm. c) „zákona č.24/2006 Z.z.“ predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny
strategického dokumentu na životné prostredie, podľa § 7 tohto zákona. OURS,OSZP, ako príslušný orgán podľa § 56
písm. b) zákona č.24/2006 Z.z., ktorý vedie zisťovacie konanie na zistenie vplyvov zmeny strategického dokumentu
na životné prostredie, v súlade s § 6 ods. 2) zákona č. 24/2006 Z.z. zverejnil „ oznámenie o zmene SD“ v elektronickej
forme na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-rimavska-bana-zmeny-doplnky-c-1

Dotknutá verejnosť môže doručiť písomné stanoviská k oznámeniu o zmene SD najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia podľa § 6 ods. 5 v súlade s § 65g ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z., na adresu príslušného orgánu:
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota.

Strategický dokument: „Aktualizovaný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimavaa Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030“sa nebude posudzovať

18.8.2022

Oznámenie o strategickom dokumente Aktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030.

ID: PHSR 2030

7.7.2022

Prílohy

Popis

Podľa § 63 zákona, môžu dotknuté orgány, obec a dotknutá verejnosť vykonať konzultácie k Oznámeniu o strategickom dokumente a návrhu strategického dokumentu počas celého posudzovania strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií je na Okresnom úrade Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota a so spracovateľom „oznámenia o strategickom dokumente“ na tel. č. 0917 266 319, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 14.00 hod, telefonicky alebo osobne.