Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Stavebné konanie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na cestnú stavbu ,,Rekonštrukcia chodníka v obci Rimavská Baňa“ na pozemku – líniová stavba, v zastavanom území obce Rimavská Baňa, v katastrálnom území Rimavská Baňa. Trasa chodníka začína od križovatky na obec Kokava nad Rimavicou a parcele č. EKN 2043/1 a končí na parcele č. CKN 2010/63 smerom na obec Rimavské Zalužany. Celková dĺžka chodníka bude  370,00m.

Prílohy

Popis

Stavebné povolenie v rozsahu stavebných objektov:
SO 101-00 Rekonštrukcia cesty a spevnenej plochy
SO 201-00 Mostný objekt
Stavba bude realizovaná na pozemku – parcely č. CKN 291/3 a CKN 1573/3 (zastavaná plocha a nádvorie), v zastavanom území obce Rimavská Baňa, v katastrálnom území Rimavská Baňa – LV č. 14.

Prílohy

Popis

ZHROMAŽDENIE VLASTNÍKOV POĽOVNÝCH POZEMKOV (ďalej aj ZVPP) v poľovnom revíri SINEC sa bude konať

dňa 25.07.2023 so začiatkom od 10:00 hod.

v budove ústredia organizačnej zložky štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, odštepného závodu GEMER, Námestie slobody 2, 050 01  Revúca