Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Stavebné konanie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na cestnú stavbu ,,Rekonštrukcia chodníka v obci Rimavská Baňa“ na pozemku – líniová stavba, v zastavanom území obce Rimavská Baňa, v katastrálnom území Rimavská Baňa. Trasa chodníka začína od križovatky na obec Kokava nad Rimavicou a parcele č. EKN 2043/1 a končí na parcele č. CKN 2010/63 smerom na obec Rimavské Zalužany. Celková dĺžka chodníka bude  370,00m.

Prílohy

Popis

Stavebné povolenie v rozsahu stavebných objektov:
SO 101-00 Rekonštrukcia cesty a spevnenej plochy
SO 201-00 Mostný objekt
Stavba bude realizovaná na pozemku – parcely č. CKN 291/3 a CKN 1573/3 (zastavaná plocha a nádvorie), v zastavanom území obce Rimavská Baňa, v katastrálnom území Rimavská Baňa – LV č. 14.

Prílohy

Popis

ZHROMAŽDENIE VLASTNÍKOV POĽOVNÝCH POZEMKOV (ďalej aj ZVPP) v poľovnom revíri SINEC sa bude konať

dňa 25.07.2023 so začiatkom od 10:00 hod.

v budove ústredia organizačnej zložky štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, odštepného závodu GEMER, Námestie slobody 2, 050 01  Revúca

Prílohy

Popis

Starostka obce Rimavská Baňa oznamuje, že s účinnosťou od 02. júna 2022 zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani Ľubomíra Olšiaka podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mandát poslanca zaniká, ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Posledná účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola dňa 02. júna 2021.