Preskočiť na obsah

Obec

Spôsob zriadenia obce

Obec Rimavská Baňa bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí. Obec Rimavská Baňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Orgánmi obce Rimavská Baňa sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce  je zastupiteľský zbor obce zložený z piatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starostka obce  je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce  ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.