Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa zastúpené starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou a v zastúpení osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 4 ods. 3 písm. j) a v súlade s §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov

o z n a m u j e

dotknutým orgánom štátnej správy a subjektom, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté, že v lehote

od 9. januára 2023 do 10. februára 2023

sa môžu oboznámiť s „Územným plánom obce Rimavská Baňa, Zmeny a doplnky č.1“  do ktorého je možné nahliadnuť na obecnom úrade – v kancelárii starostky obce, so sídlom v budove Obecného úradu v Rimavskej Bani, v úradných hodinách. Textová a grafická časť dokumentácie bude zverejnená na internetovej stránke obce Rimavská Baňa /www.obecrimavskabana.sk/ v sekcii Zverejňovanie ÚZEMNÝ PLAN OBCE.

Prílohy

Popis

Obstarávateľ Obec Rimavská Baňa , so sídlom Hlavná 168/4, 98053 Rimavská Baňa(ďalej len„obstarávateľ“),
predložil dňa 10.11.2022 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
( „OURS,OSZP“), v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č.24/2006 Z.z.“),
Oznámenie o zmene strategického dokumentu: „Územný plán obce Rimavská Baňa – Zmeny a doplnky č.1“,
spolu s dokumentáciou „návrhu zmien“ (ďalej len „Oznámenie o zmene SD“), ktoré týmto podľa § 6 ods. 2
„zákona č.24/2006 Z.z.“ zasielame dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu, dotknutej obci a prostredníctvom
nej dotknutej verejnosti.

Zmena strategického dokumentu: „Územný plán obce Rimavská Baňa – Zmeny a doplnky č.1“, je v zmysle § 4 ods.
2, písm. c) „zákona č.24/2006 Z.z.“ predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny
strategického dokumentu na životné prostredie, podľa § 7 tohto zákona. OURS,OSZP, ako príslušný orgán podľa § 56
písm. b) zákona č.24/2006 Z.z., ktorý vedie zisťovacie konanie na zistenie vplyvov zmeny strategického dokumentu
na životné prostredie, v súlade s § 6 ods. 2) zákona č. 24/2006 Z.z. zverejnil „ oznámenie o zmene SD“ v elektronickej
forme na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-rimavska-bana-zmeny-doplnky-c-1

Dotknutá verejnosť môže doručiť písomné stanoviská k oznámeniu o zmene SD najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia podľa § 6 ods. 5 v súlade s § 65g ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z., na adresu príslušného orgánu:
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota.