Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU oboznámenie s „Územným plánom obce Rimavská Baňa, Zmeny a doplnky č.1“

Zverejnené
9. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. januára 2023 − 11. februára 2023
Kategória

Obec Rimavská Baňa zastúpené starostkou obce Mgr. Elenou Polóniovou a v zastúpení osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 4 ods. 3 písm. j) a v súlade s §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov

o z n a m u j e

dotknutým orgánom štátnej správy a subjektom, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté, že v lehote

od 9. januára 2023 do 10. februára 2023

sa môžu oboznámiť s „Územným plánom obce Rimavská Baňa, Zmeny a doplnky č.1“  do ktorého je možné nahliadnuť na obecnom úrade – v kancelárii starostky obce, so sídlom v budove Obecného úradu v Rimavskej Bani, v úradných hodinách. Textová a grafická časť dokumentácie bude zverejnená na internetovej stránke obce Rimavská Baňa /www.obecrimavskabana.sk/ v sekcii Zverejňovanie ÚZEMNÝ PLAN OBCE.

Prílohy