Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2021

ID: Popl. 2022

4.2.2022

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

ID: dlh 2021

25.1.2022

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa ako správca miestnych daní a poplatkov za tuhý komunálny odpad eviduje a vymáha daňové nedoplatky. V súlade s ustanovením § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z .z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov  podľa stavu k 31.12.2021, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,00 Eur.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je za účelom vytvorenia morálneho tlaku správcu miestnych daní a poplatkov na daňových neplatičov, s cieľom dosiahnuť úplné odstránenie daňových nedoplatkov.