Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa ako správca miestnych daní a poplatkov za tuhý komunálny odpad eviduje a vymáha daňové nedoplatky. V súlade s ustanovením § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z .z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov  podľa stavu k 31.12.2022, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,00 Eur.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je za účelom vytvorenia morálneho tlaku správcu miestnych daní a poplatkov na daňových neplatičov, s cieľom dosiahnuť úplné odstránenie daňových nedoplatkov. 

Prílohy

Popis

Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční každý tretí týždeň v pondelok.

Ak Vám nebude jedna zberná nádoba postačovať zakúpte si na obecnom úrade ďalšiu, alebo vrecia s komunálnym odpadom uložte do čiernych 1100 l kontajnerov umiestnených na začiatku Repna a pri komunitnom centre.

Ak vykladáte vrecia k zberným nádobám, používate 120 l vrecia na odpad !

(vývoz menších vriec stojí rovnako ako vývoz zbernej nádoby 120 litrovej)

Na uľahčenie separovaného zberu komunálneho odpadu sú na území obce umiestnené kontajnery na sklo, papier a kuchynský odpad. Plasty budeme odvážať spred domov každý štvrtok.

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa ako správca miestnych daní a poplatkov za tuhý komunálny odpad eviduje a vymáha daňové nedoplatky. V súlade s ustanovením § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z .z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov  podľa stavu k 31.12.2021, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,00 Eur.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je za účelom vytvorenia morálneho tlaku správcu miestnych daní a poplatkov na daňových neplatičov, s cieľom dosiahnuť úplné odstránenie daňových nedoplatkov. 

Prílohy

Popis

ŽIADATEĽ O SOCIÁLNU SLUŽBU NA OBECNÝ ÚRAD DOLOŽÍ:

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo dostane na obecnom úrade, alebo si ho môže stiahnuť v podstránke), ktorú vyplní a podpíše žiadateľ. V prípade, že žiadateľ nie je spôsobilý na právne úkony alebo mu jeho zdravotný stav nedovoľuje konať osobne a samostatne, žiadosť zaňho vyplní a podpíše jeho zákonný zástupca na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára. V žiadosti musí určiť druh a formu sociálnej služby, na ktorú má byť posúdený;
  2. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, žiadateľa – môže si ho stiahnuť;
  3. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo dostane na obecnom úrade, alebo si ho môže stiahnuť). S tlačivom je potrebné ísť za obvodným lekárom žiadateľa, ktorý ho následne vyplní alebo Vám vydá svoje tlačivo;
  4. Kópiu aktuálneho rozhodnutia o dôchodku zo sociálnej poisťovne;
  5. Lekársky posudok od posudkového lekára (posudkový lekár vyhotoví lekársky posudok na základe lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu).