Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Informačný oznam o Aktualizácii (doplnení) strategického dokumentu

Vážení občania, Obec Rimavská Baňa ako člen Mikroregiónu Rimava Rimavica má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2022 (PHSR). Obce mikroregiónu sa rozhodli tento dokument aktualizovať na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030. Tento dokument má zásadný význam pre rozvoj obce a jeho existencia je podmienkou pri získavaní finančných prostriedkov. V prípade… Čítať viac

Výstup na Sinec fotogaléria

V sobotu 30.4.2022 sa uskutočnil 6. ročník Výstupu na Sinec, spoločnej akcie „susedov“, obcí Lehota nad Rimavicou, Rimavskej Bane, Rimavského Brezova a Rimavských Zalužian. Pri Horárni sa nás stretlo okolo 150 (foto od rôznych účastníkov).

Online burza práce

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a sieť EURES Slovensko organizujú dňa 12. mája 2022, v čase od 10:00 – 13:00 hod. prvý ročník online veľtrhu pracovných príležitostí „With EURES to EUROPE!“. Toto náborové podujatie ponúka záujemcom o prácu v zahraničí jedinečnú príležitosť uchádzať sa o voľné pracovné miesta v rôznych odvetviach v celej Európe. Okrem možnosti získať novú prácu budú záujemcom poskytnuté… Čítať viac

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani znamuje rodičom detí predškolského veku, že v dňoch od 2.5.2022 do 13.5.2022 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.

Tento víkend (od 22.4. do 25.4.2022) je možnosť sa zbaviť zeleného odpadu

Obec Rimavská Baňa oznamuje občanom, že v čase od 22.4.2022 do 25.4.2022 bude na parkovisku pri fare pristavený veľkoobjemný kontajner na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (zelený bioodpad ako sú konáre, tráva a lístie). Po tomto termíne bude odpad zlikvidovaný a ďalšie skládky nebudú povolené. Upozorňujeme občanov, aby do neho nevkladaný iný odpad.

Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa III. etapa

Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 8.7.2015 v znení neskorších dodatkov, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozhodol… Čítať viac