Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Upozornenie na obmedzenia prijímania žiadostí o vydanie občianskych preukazov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej  Sobote, oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície sídliace  v budove klientského centra Okresného úradu Rimavská Sobota  na Ul. P. Hostinského 4 v Rimavskej Sobote upozorňuje občanov na obmedzenia prijímania žiadostí o vydanie občianskych preukazov v súvislosti s prípravou na vydávanie nových biometrických občianskych preukazov nasledovne : dňa 23. 11. 2022 (streda) sa budú prijímať žiadosti o vydanie… Čítať viac

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa

14. novembra 2022 sa konalo v Rimavskej Bani prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026. Súčasťou programu slávnostného zasadnutia bola správa predsedu miestnej volebnej komisie pána Sliackeho o výsledkoch volieb do samosprávy obce. Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa zložili sľub starostka obce Mgr. Elena Polóniová a sedem poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Jana Alcnauerová,… Čítať viac

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „Územný plán obce Rimavská Baňa Zmeny a doplnky č. 1″

Obstarávateľ Obec Rimavská Baňa , so sídlom Hlavná 168/4, 98053 Rimavská Baňa(ďalej len„obstarávateľ“), predložil dňa 10.11.2022 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len( „OURS,OSZP“), v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení… Čítať viac

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre konanie referenda 21.01.2023

Obec Rimavská Baňa oznamuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre referendum konané dňa 21. januára 2023 obec@obecrimavskabana.sk Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Žiadosť o voľbu poštou… Čítať viac

Upozornenie pri zahájení vykurovacieho obdobia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán v súlade s § 21 písm. b)  a  j) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákona č. 314/2001 Z.z.), Vás upozorňuje na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov protipožiarnej bezpečnosti, resp. ochrany.… Čítať viac

Odpočet elektriny v stredu 9.11.2022

Vážení občania, Stredoslovenská Distribúcia Vám oznamuje, že vo Vašej obci sa bude konať odpočet elektriny pre všetkých odberateľov elektriny v domácnosti. Odpočet sa koná dňa 9.11.2022 (v stredu). Preto Vás prosíme o sprístupnenie elektromerov a zavretie psov. Odpočet vykonáva odpočtár s preukazom, označený vestou s nápisom odpočtár a logom SSD.

Poďakovanie starostky obce Rimavská Baňa

Vážení spoluobčania, máme za sebou historicky prvé spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov a preto sa chcem touto cestou poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť. Cítim veľkú zodpovednosť, pretože ste nám zverili do rúk zodpovednosť za to, ako bude Rimavská Baňa vyzerať ďalšie 4 roky. Blahoželám zvoleným poslancom do obecného zastupiteľstva a verím, že naša spoločná… Čítať viac

Výsledok hlasovania vo volebnom okrsku v Rimavskej Bani vo voľbách do orgánov samosprávy obci

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 400Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 162Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 162Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbydo obecného zastupiteľstva 153Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbystarostu obce 142 Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7Počet zvolených poslancov 7 Za starostku bola zvolená Elena Polóniová (Nezávislý kandidát) s… Čítať viac

Oznam obecného úradu

Vážení občania, vážení návštevníci Obecný úrad v Rimavskej Bani bude 31.10.2022  (pondelok ) zatvorený. Otvorený bude 2. novembra 2022 (streda). V nevyhnutnom prípade volajte: starostku Obce Rimavská Baňa (0907 256 171) v prípade matričných udalostí matriku (0915 738 764) Komunitné centrum  tel.č. +421 47 429 57 85 bude otvorené.

Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v Rimavskej Bani podporeného MAS Malohont

Dňa 13.1.2022 podporila Miestna akčná skupina MALOHONT prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu špecifický cieľ  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach pre projekt Obce Rimavská Baňa „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa“ s konečnou výškou finančného príspevku 29 635,45 Eur, pričom celkové výdavky projektu sú 34 740,70 Eur.… Čítať viac

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Vážení návštevníci obecného cintorína  v Rimavskej Bani, na základe § 21 zákona SNR č. 131/ 2010 Z. z.  o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto  vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Obecný úrad Rimavská Baňa preto v minulosti viackrát vyzval dedičov, rodinných príslušníkov a blízke osoby zosnulých, aby sa dostavili na obecný úrad za účelom uzavretia  zmluvy o nájme. Napriek tomu  naďalej evidujeme hrobové miesta ku ktorým… Čítať viac

Z úcty k Vám

V piatok 14. októbra 2022 sme sa opäť stretli v kultúnom dome v Rimavskej Bani po dvoch rokoch, keďže sme sa v pandemickom období osobne na spoločnom posedení stretnúť nemohli, s našimi hosťami, seniormi z obce. Ďakujeme, že prijali naše pozvanie a  všetci spolu sme pookriali pri peknom kultúrnom programe, pri malom pohostení, ktoré naše dievčatá… Čítať viac