Preskočiť na obsah

Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v §18 až §18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór obce Rimavská Baňa: Ing. Oľga Fabová

Uznesením č. 64/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani volí hlavnú kontrolórku Ing. Oľgu Fabovú na funkčné obdobie 6 rokov od 1.7.2013 do 1.3.2019 s úväzkom 0.05, čo predstavuje 8 hodín mesačne na základe pracovnej zmluvy.