Preskočiť na obsah

Informácie o projekte:

„Miestna občianska poriadková službav obci Rimavská Baňa III. etapa“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Na členov MOPS sa môžete obrátiť osobne pri hliadkovaní, na adrese Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, alebo telefonicky

0949 720 975

Obec Rimavská Baňa sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom

„Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa III. etapa“

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Názov prioritnej osi 8. REACT-EU, konkrétny cieľ 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprave zeleného, digitálneho a odolného uživenia hospodárstva.

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku budú obci poskytnuté počas obdobia 1.7.2022 – 30.6.2031 finančné prostriedky na činnosť troch členov Miestnej občianskej poriadkovej služby – MOPS s výškou nenávratného finančného príspevku 37 439,57 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú 39 410,07 €..

Člen MOPS je zamestnancom obce v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce na dobu určitú.

V projekte začali traja noví členovia: Pavol Krajňák (koordinátor MOPS), Marian Fizoľa (člen MOPS), Viliam Dani (člen MOPS).

Po dobu 12 mesiacov budú 3 pracovníci v miestnej občianskej poriadkovej službe poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach; ochrana verejného poriadku, ochrana súkromného a verejného majetku, ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana životného prostredia, ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky či prevencia konfliktu medzi menšinou a väčšinou, budú nápomocní členom policajného zboru pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v obci.

V spolupráci s obvodným oddelením PZ SR, pod ich odborným vedením zabezpečujú dohľad nad udržiavaním verejného poriadku v lokalitách marginalizovaných komunít aj v celej našej obci vo všeobecnosti. Činnosť MOPS výrazne napomôže k eliminácii protispoločenských konaní a zároveň prispeje k úrovni životného prostredia v našej obci, predovšetkým v lokalitách s obyvateľmi MRK. Prispeje k primárnej a sekundárnej prevencii v súvislosti s páchaním protispoločenskej a protiprávnej činnosti v lokalitách s obyvateľmi MRK, s dôrazom na rizikové skupiny. MOPS napomôže riešiť socio-patologické, socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK. Okrem zabezpečovania všeobecného poriadku a bezpečnosti je činnosť MOPS zameraná na problematiku vykonávania preventívnych opatrení, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia, zamedzeniu nelegálnych skládok odpadu, osvete správneho nakladania s odpadmi, podpore recyklácií, kompostovania. Ďalej na problémy týkajúce sa hygieny, zdravotného stavu, výskytu možných chorôb a epidémií v lokalitách z MRK. Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby bude zameraná aj na spoluprácu s komunitným centrom s rodičmi detí z komunity MRK ako aj s učiteľmi a inými pracovníkmi školy, najmä v súvislosti s porušovaním školského poriadku, záškoláctvom, disciplínou v škole aj v rodinnom prostredí, inklúziou a integráciou do spoločnosti vo všeobecnosti (počet vymeškaných hodín u žiakov s povinnou školskou dochádzkou, incidenty na školách spôsobené žiakmi z MRK a iné problémy týkajúce sa výchovy a vzdelávania týchto detí). Hliadka MOPS bude nápomocná pri organizácii kultúrnych a športových podujatí v obci, aj v rámci každodenného života v komunite. Veľmi dôležitou funkciou MOPS bude kontrolovať presun detí do školy a zo školy, resp. sprevádzať ich. MOPS bude spolupracovať predovšetkým s pracovníkmi obecného úradu, základnej školy, materskej školy, komunitným centrom,  obyvateľmi MRK, s príslušným oddelením PZ SR a s Policajným zborom SR vo všeobecnosti, so štátnou správou, s miestnym pediatrom, so Záchrannou zdravotnou službou, s Hasičským a záchranným zborom SR a s inými profesiami a inštitúciami zameranými na danú problematiku.

Na členov MOPS sa môžete obrátiť osobne pri hliadkovaní, na adrese Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, alebo telefonicky

0949 720 975

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“