Informácie o projekte:

„Miestna občianska poriadková službav obci Rimavská Baňa“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Na členov MOPS sa môžete obrátiť osobne pri hliadkovaní, na adrese Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, alebo telefonicky

0950 857 550

Obec Rimavská Baňa sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom

„Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa“

v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku budú obci poskytnuté počas obdobia 1.7.2019 – 30.6.2021 finančné prostriedky na činnosť štyroch členov Miestnej občianskej poriadkovej služby – MOPS s výškou nenávratného finančného príspevku 93 809,90 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú 98 747,26 €.

Člen MOPS je zamestnancom obce v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce na dobu určitú.

V projekte pokračujú doterajší členovia: Katarína Lubajová (koordinátor MOPS), Arpád Radič (člen MOPS), Miroslav Farkaš (člen MOPS), Ján Klein (člen MOPS).

Po dobu 24 mesiacov budú 4 pracovníci v miestnej občianskej poriadkovej službe mať za úlohu: dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách, či na ceste do školy v dopravných prostriedkoch, dohliadať na školskú dochádzku školopovinných,  upozorňovať na zákaz vypaľovania trávy, monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok.

Hliadky budú pomáhať pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí a budú sa zameriavať aj na monitorovanie a predchádzanie konfliktom v rámci rómskych komunít a medzi rómskym a väčšinovým obyvateľstvom. MOPS budú teda fungovať najmä ako pomocníci v rámci každodenného života v komunite na území so zvýšenou prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Občianske hliadky nebudú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch jej budú nápomocné.

Na členov MOPS sa môžete obrátiť osobne pri hliadkovaní, na adrese Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, alebo telefonicky

0950 857 550

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Zverejnené 25. novembra 2020.
Bez úpravy .