Preskočiť na obsah

Volebné obdobie 2022-2026

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani Uznesením č. 7/2022 zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu a volí predsedu komisie Mgr. Natáliu Dovalovú a za členov komisie Jána Kubaliaka a Igora Bagačku.

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani Uznesením č. 8/2022 zriaďuje

Finančnú komisiu

Komisiu verejného poriadku

Sociálnu komisiu

Komisiu školstva a športu

Komisiu výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia

volí

za predsedu Finančnej komisie Igora Bagačku

za predsedu Komisie verejného poriadku Jána Račáka

za predsedkyňu Sociálnej komisie Mgr. Natáliu Dovalovú

za predsedu Komisie školstva a športu Petra Rapčana

za predsedyňu Komisie výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia Ing. Janu Alcnauerovú

Volebné obdobie 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani Uznesením č. 5/2018  zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu

schvaľuje za predsedu komisie verejného záujmu Jána Kubaliaka a za členov komisie verejného záujmu Pavla Hanusku (vzdanie mandátu) a Petra Rapčana

Uznesením č. 7/2018 zriaďuje

Komisia sociálnych vecí s školstva Komisiu kultúry a športu Komisiu financií, výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia

volí

1.      za predsedkyňu Komisie sociálnych vecí a školstva – Mgr. Natáliu Dovalovú

2.      za predsedu Komisie kultúry a športu – Petra Rapčana

3.      za predsedkyňu Komisie financií, výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia – Ing. Janu Alcnauerovú

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani Uznesením č. 21/2018

volí

za členov Komisie sociálnych vecí a školstva –

Mária Korenyová,

Ján Belko,

Ing. Jana Alcnauerová,

Mgr. Vojtech Elek

za členov Komisie kultúry a športu –

Dušan Hámoš,

Ján Kubaliak,

Pavel Hanuska,

Ľubomír Olšiak,

Ing. Jana Oravcová,

Martina Kubaliaková

za členov Komisie financií, výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia –

Milan Tazberík,

Ing. Peter Tóth,

Vladimír Foľk,

Ján Kubaliak

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani Uznesením č. 75/2019

zriaďuje
Komisiu verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve
volí
1. za predsedu Komisia verejného poriadku – Vladimíra Foľka
2. za členov Komisie verejného poriadku Pavla Hanusku a Moniku Kuruovú

Volebné obdobie 2014 – 2018

Volebné obdobie 2014-2018

Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani
zriaďuje

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
finančnú komisiu
komisiu verejného poriadku
sociálnu komisiu
komisiu školstva a športu
komisiu výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia
volí

za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Milana Kušpála a za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Ing. Janu Alcnauerovú a Miroslava Knappa
za predsedu finančnej komisie Milana Kušpála
za predsedu komisie verejného poriadku Miroslava Knappa
za predsedu sociálnej komisie Ľubomíra Olšiaka
za predsedu komisie školstva a športu Andreja Lubaja
za predsedu komisie výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia Ing. Janu Alcnauerovú
Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani
volí

za členov finančnej komisie:
Ing. Jana Alcnauerová
Martina Kubaliaková
Rastislav Antal
Peter Slovák

za členov komisie verejného poriadku:
Vojtech Ridzoň
Ondrej Kališ
Ján Račák
Lukáš Kališ

za členov sociálnej komisie:
Mária Korenyová
Mgr. Martina Posuchová
Ján Belko
Mária Hanusková
Miroslav Knapp

za členov komisie školstva a športu:
Peter Rapčan
Ján Kubaliak
Lucia Lubajová
Ľubomír Olšiak
Martina Kubaliaková
Jaroslava Olšiaková
Mgr. Jozef Prečinský

za členov komisie výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia:
Milan Posuch
Stanislav Marek
Ing. Peter Tóth
Ing. Peter Tóth ml.
Andrej Lubaj
Ján Klein
Milan Tazberík

Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani
určuje

rokovací poriadok (náplň práce) jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa.

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani
schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa