Preskočiť na obsah

Financie

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Predmet obchodnej verejnej súťaže: nehnuteľnosti v k.ú. Rimavská Baňa na LV 211, vedené ako parcely:

  • KN C 1128/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1013 m2
  • KN C 1128/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1061 m2
  • KN C 1128/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1122 m2.

Prílohy

Popis

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

nehnuteľnosti v k.ú. Rimavská Baňa na LV 163, vedené ako parcely:

  • KN C 56/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 699 m2,
  • stavba rodinného domu so súpisným číslom 38.

nehnuteľnosti v k.ú. Rimavská Baňa na LV 211, vedené ako parcely:

  •  KN C 56/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 169 m2,
  • stavba rodinného domu so súpisným číslom 37.

Prílohy

Popis

Tento zámer zameniť nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Rimavská Baňa č. 98/2023  dňa 9.8.2023 piatimi poslancami obecného zastupiteľstva z počtu sedem poslancov, čo predstavuje zákonom stanovenú trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov obecného zastupiteľstva