Preskočiť na obsah

Financie

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Tento zámer zameniť nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Rimavská Baňa č. 98/2023  dňa 9.8.2023 piatimi poslancami obecného zastupiteľstva z počtu sedem poslancov, čo predstavuje zákonom stanovenú trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov obecného zastupiteľstva