Preskočiť na obsah

Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj

Zverejnené
13. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. mája 2024
Kategória

Obec Rimavská Baňa ako dotknutá obec oznamuje verejnosti, že mu bolo doručené oznámenie na zaujatie stanoviska o strategickom dokumente:

„Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“

Oznámenie o navrhovanom dokumente  je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/progra-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-zona-banskobystricky-kraj

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na Obecnom úrade v Rimavskej Bani, Hlavná 168/4, 980 53 poschodie v pracovných dňoch počas úradných hodín . 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra1, 974 05 Banská Bystrica, alebo elektronickou poštou na adresu: oszp.bb@minv.sk do 15 dní odo dňa zverejnenia.

Osobné konzultácie je možné dohodnúť vopred telefonicky  alebo e-mailom v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod do 12,00 hodna adrese Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra1, 974 05 Banská Bystrica

Prílohy