Preskočiť na obsah

IOMO

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO na Obecnom úrade v Rimavskej Bani a na jednom mieste vybavíte:

Výpis z registra trestov

Výpis z Listu vlastníctva

Výpis z Obchodného registra

Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta:

IOMO službaPoplatok za
el. službu
Poplatok za
asistenciu
Celková cena
za službu
Odpis z registra trestov na právne účely2.00€1.90€3.90€
Výpis z listu vlastníctva na právne účely4.00€3.90€7.90€
Výpis z obchodného registra na právne účely0.00€4.50€4.50€

Uvedené ceny sú vrátanie zaručenej konverzie.

IOMO poskytujú:

Ing. Jana Oravcová, tel: 047/433 39 92

Výpis z listu vlastníctva
Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti.  Žiadateľ nemusí navštíviť IOMO v mieste svojho trvalého bydliska. Na pracoviskách IOMO môžete získať úplný Výpis z listu vlastníctva alebo čiastočný Výpis z listu vlastníctva.
Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.
O výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti.
Občan sa pri vybavovaní Výpisu z lista vlastníctva preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
Doba vybavenia: vydanie od podania žiadosti do 24 hodín až 48 hodín.

Obchodný register
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov.
Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.
Výpis z obchodného registra získate na pracoviskách IOMO, ktorý je použiteľný na právne úkony a môže oň požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Občan sa pri vybavovaní obchodného registra preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Doba vybavenia: okamžite na počkanie, po podaní žiadosti.

Register trestov 
Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra SR.
Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené /vymazané/.
Žiadateľ preukazuje svoju totožnosť týmito spôsobmi:
–    občan Slovenskej republiky  sa preukáže  platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom a originálom rodného listu,
–    cudzinec  s povoleným pobytom na území SR sa preukáže:
–    originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaným v SR a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym prekladateľom,
–    alebo iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne preloženým do jazyka slovenského súdnym prekladateľom
Doba vybavenia:  približne 10 min. po odoslaní žiadosti