Aktualizovaný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimavaa Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030

Zverejnené
2. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 2. januára 2023
Kategória

Prílohy