Preskočiť na obsah

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2023 a sadzba poplatku za uloženie odpadu na rok 2024

Zverejnené 29.2.2024.

Slovensko od júna 2016 zaviedlo do praxe rozšírenú zodpovednosť výrobcov za výrobky balené v papierových, plastových, sklenených či kovových obaloch alebo neobalové výrobky z týchto materiálov, ako sú napr. časopisy, plastový nábytok, okenné sklo.

Nový systém mal za cieľ zvýšiť triedenie odpadu, ako aj premietnuť náklady za odpad do ceny výrobkov a motivovať výrobcov ekologickejšiemu riešeniu obalov. Náklady na triedenie týchto druhov obalov tak nesú v plnej miere výrobcovia.

Obce ostali zodpovedné za zmesový komunálny odpad a bioodpad. Zníženie skládkovania a vyššia miera triedenia je preto aj v záujme našej obce.

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov sa určuje podľa miery separácie každoročne do 28. februára.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rimavská Baňa  za kalendárny rok 2023 je: 42,37% 

(v roku 2022 to bolo 46,36 %).

________________________________

ĎAKUJEME všetkým obyvateľom za triedenie odpadu. Vďaka zodpovednému prístupu obyvateľov sa nám výrazne znižuje množstvo komunálneho odpadu a ešte výraznejšie zlepšuje triedenie odpadu.

__________________________________

Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t  sa v priebehu rokov určovala takto:  

(platná od 1.3.2019 do 28.2.2020) bola :12,- EUR dovtedy 5,04 EUR

(platná od 1.3.2020 do 28.2.2021) bola :22,- EUR

od 1.3.2021 do 28.2.2022  bola 27 EUR

od 1.3.2022 do 28.2.2023 bude 15 EUR

od 1.3.2023 do 28.2.2024 bola 18 EUR

od 1.3.2024 bude 18 EUR

Najväčší priestor pre zníženie množstva odpadov ukladaných na skládku odpadov predstavuje oblasť komunálnych odpadov. Pri produkcii komunálnych odpadov 122 kg na jedného občana (vlani cca 102 kg na jedného občana) našej obce ročne  a  zhodnoteného/vytriedeného komunálneho odpadu 42,37 percent.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rimavská Baňa

  • rok 2018 19,34 %
  • rok 2019 25,12%
  • rok 2020 28,24 %
  • rok 2021 52,67 %
  • rok 2022 46,36 %
  • rok 2023 42,37 %

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je obec povinná zverejniť na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli každoročne do 28. februára. Splnením tejto povinnosti má každý obyvateľ obce možnosť zistiť, ako sa v jeho obci triedi komunálny odpad.

Sadzba za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov pre našu obec sa od marca 2024 zostáva rovnaká 18 Eur za tonu odpadu.