Preskočiť na obsah

INTEGROVANÁ Územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota

Zverejnené 1.6.2021.

Kategória

Vážení občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií

miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a obcí Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce a Jesenské.

stali ste sa účasťou  nového mestského útvaru – funkčnej mestskej oblasti Rimavská Sobota.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje v tomto novom programovom období 2021 – 2027 podporiť ako samostatnú kategóriu – mestský rozvoj. Pre tento mestský rozvoj je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vymedzené 8% zdrojov. Na Slovensku sa plánuje podporiť 17 mestských funkčných oblastí. Podmienkou podpory je vypracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja (IUS UMR).

Táto stratégia sa musí vypracovať v partnerstve verejného, súkromného a občianskeho sektoru. Iniciátorom spolupráce je primátor jadrového mesta Rimavská Sobota a územie funkčnej mestskej oblasti musí mať minimálne 40.000 obyvateľov. Spolupráca partnerov sa realizuje v podobe Kooperačnej rady a formou tematických pracovných skupín.

Kooperačná rada je najvyšším orgánom partnerstva a sú v nej zastúpení za verený sektor  šiesti zástupcovia miestnych samospráv, jeden zástupca regionálnej samosprávy, dvaja zástupcovia štátnej správy a jeden zástupca regionálneho združenia miest a obcí Gemera. Sociálno-ekonomických partnerov zastupujú traja zástupcovia za podnikateľský sektor, dva zástupcovia za agrosektor, dvaja zástupcovia za rozvojové organizácie a dvaja zástupcovia za mimovládne neziskové organizácie. Kooperačná rada má spolu 19 členov a v jej kompetencii je výber projektov na podporu rozvoja územia funkčnej mestskej oblasti.

Tematické pracovné skupiny sú zostavené z nominantov samospráv za verejný, občiansky a podnikateľský sektor a ich úlohou je pripraviť návrh priorít a cieľov rozvoja územia. V mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota schválila Kooperačná rada 3 tematické pracovné skupiny:

  • podnikanie a inovácie

obsahuje nasledovné oblasti – ekonomický rozvoj, inovácie, obehová ekonomika, cestovný ruch, kultúrny a kreatívny priemysel, zamestnanosť, odborné vzdelávanie

  •  zelená Rimava

sem patria oblasti: životné prostredie, ochrana prírody, opatrenia voči zmene klímy,  energetika, environmentálna infraštruktúra, nízkoemisná doprava

  •  kvalitný život

obsahuje oblasti: verejné služby – školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť,  kultúrne zariadenia, pamiatky, šport, voľný čas, bývanie, inklúzia MRK, kvalitné verejné politiky, participácia, elektronizácia a digitalizácia služieb, otvorené dáta

A ako sa môžete zapojiť Vyobčania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií?

V prvom rade sa môžete zapojiť do práce v tematických odborných skupinách. Podľa svojej odbornosti, špecializácie, či záujmu máte na výber tri pracovné skupiny. Členstvo v pracovných skupinách je otvorené a prístupné všetkým záujemcom, ktorí by sa chceli podieľať na formovaní stratégie rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota. Informácie o činnosti a rokovaniach pracovných skupín vám poskytnú na Vašom mestskom, alebo obecnom úrade, alebo ich nájdete aj na web stránkach mesta Rimavská Sobota a MAS Malohont.

Druhá možnosť zapojenia sa je veľmi konkrétna a dotýka sa priamo Vás. Do 25. júna 2021 môžete predkladať návrhy projektov, ktoré by podľa Vás, prispeli k udržateľnému rozvoju celého územia. Projektové návrhy, ale aj Vaše nápady a námety zasielajte na adresu:

rusnakbb@gmail.com

Formulár pre tvorbu databázy projektových zámerov tvorí prílohu. Po jeho vyplnení ho zašlite na uvedenú adresu hlavného riešiteľa integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota.

Formulár stiahnete tu.