Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „Územný plán obce Rimavská Baňa Zmeny a doplnky č. 1″

Zverejnené 15.11.2022.

Kategória

Obstarávateľ Obec Rimavská Baňa , so sídlom Hlavná 168/4, 98053 Rimavská Baňa(ďalej len„obstarávateľ“), predložil dňa 10.11.2022 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
( „OURS,OSZP“), v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č.24/2006 Z.z.“), Oznámenie o zmene strategického dokumentu: „Územný plán obce Rimavská Baňa – Zmeny a doplnky č.1“, spolu s dokumentáciou „návrhu zmien“ (ďalej len „Oznámenie o zmene SD“), ktoré týmto podľa § 6 ods. 2 „zákona č.24/2006 Z.z.“ zasielame dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu, dotknutej obci a prostredníctvom nej dotknutej verejnosti.

Zmena strategického dokumentu: „Územný plán obce Rimavská Baňa – Zmeny a doplnky č.1“, je v zmysle § 4 ods. 2, písm. c) „zákona č.24/2006 Z.z.“ predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny strategického dokumentu na životné prostredie, podľa § 7 tohto zákona. OURS,OSZP, ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona č.24/2006 Z.z., ktorý vedie zisťovacie konanie na zistenie vplyvov zmeny strategického dokumentu na životné prostredie, v súlade s § 6 ods. 2) zákona č. 24/2006 Z.z. zverejnil „ oznámenie o zmene SD“ v elektronickej forme na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-rimavska-bana-zmeny-doplnky-c-1

Dotknutá verejnosť môže doručiť písomné stanoviská k oznámeniu o zmene SD najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia podľa § 6 ods. 5 v súlade s § 65g ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z., na adresu príslušného orgánu:
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota.