Preskočiť na obsah

Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota

Zverejnené 12.3.2021.

Kategória

Mesto Hnúšťa bolo úspešné v projekte Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota, ktorý bol predložený v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a podporený Európskym sociálnym fondom.

Vďaka tejto podpore získalo Mesto Hnúšťa a partner projektu Obec Rimavská Baňa finančné prostriedky vo výške 319.393,20 € na realizáciu hlavnej aktivity projektu.

Projekt „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota“ vytvorí počas 30 mesiacov implementácie projektu systematické a komplexné riešenia, ktoré sa budú realizovať s prihliadnutím na dopady pre celý okres Rimavská Sobota.

Naplní sa špecifický cieľ 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS – v menej rozvinutom regióne okresu Rimavská Sobota, a to prostredníctvom vytvorenia odborných kapacít na podporu regionálneho rozvoja.

Odborné kapacity prostredníctvom tvorby a aktualizácie strategických a koncepčných dokumentov územia, návrhu a rozpracovania projektových zámerov, implementácie projektov a regionálnej informovanosti budú zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja okresu Rimavská Sobota a prispejú k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti regiónu.

Hlavnou aktivitou v rámci projektu bude Podpora regionálneho rozvoja v NRO Rimavská Sobota, a to:

– tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov územia (primárne programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja)

– návrh a rozpracovanie projektových zámerov v súlade s územne platnými programami hospodárskeho a sociálneho rozvoja, strategickými koncepčnými dokumentami územia, akčnými plánmi a pod. v programovom období 2021 – 2027

– dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov

– komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri implementácii existujúcich projektov.

Výstupmi zrealizovaného projektu  bude vypracovanie piatich hodnotení, analýz, štúdií (vypracovanie žiadostí o dotácie, granty, NFP, projektového zámeru, vypracovanie hodnotiacej správy), vypracovanie 2 koncepčných, analytických a metodických materiálov (Aktualizácia/tvorba PHSR, aktualizácia/tvorba Komunitného plánu sociálnych služieb), zamestnanie 5 zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS (2 zamestnanci pôsobiaci v meste Hnúšťa, 2 zamestnanci pôsobiaci v rámci okresu Rimavská Sobota, 1 zamestnanec v obci Rimavská Baňa).

viac info: www.reformuj.sk