Preskočiť na obsah

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu na rok 2021

Zverejnené 23.2.2021.

Kategória

Slovensko od júna 2016 zaviedlo do praxe rozšírenú zodpovednosť výrobcov za výrobky balené v papierových, plastových, sklenených či kovových obaloch alebo neobalové výrobky z týchto materiálov, ako sú napr. časopisy, plastový nábytok, okenné sklo.

Nový systém mal za cieľ zvýšiť triedenie odpadu, ako aj premietnuť náklady za odpad do ceny výrobkov a motivovať výrobcov ekologickejšiemu riešeniu obalov. Náklady na triedenie týchto druhov obalov tak nesú v plnej miere výrobcovia.

Obce ostali zodpovedné za zmesový komunálny odpad a bioodpad. Zníženie skládkovania a vyššia miera triedenia je preto aj v záujme našej obce.

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov sa určuje podľa miery separácie každoročne do 28. februára.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rimavská Baňa  za kalendárny rok 2020 je: 28,24  %

Sadza poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t  je  

(platná od 1.3.2019 do 28.2.2020) bola :12,- EUR dovtedy 5,04 EUR

(platná od 1.3.2020 do 28.2.2021) bola :22,- EUR

od 1.3.2021 do 28.2.2022 27 EUR

Najväčší priestor pre zníženie množstva odpadov ukladaných na skládku odpadov predstavuje oblasť komunálnych odpadov. Pri produkcii komunálnych odpadov rovnako ako vlani cca 156 kg na jedného občana našej obce ročne  a  zhodnoteného/vytriedeného komunálneho odpadu 28,24 percent čo znamená, že sme vyseparovali 44 kg odpadu na jedného občana obce.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rimavská Baňa

  • rok 2018 19,34 %
  • rok 2019 25,12%
  • rok 2020 28,24 %

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je obec povinná zverejniť na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli každoročne do 28. februára. Splnením tejto povinnosti má každý obyvateľ obce možnosť zistiť, ako sa v jeho obci triedi komunálny odpad.

Sadzba za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov pre našu obec sa od marca 2021 zvyšuje na 27 Eur.

KódDruhtony
200126oleje a tuky iné0,01
20014001kovy (meď, bronz, mosadz)0,016
200125jedlé oleje a tuky0,018
200128farby iné0,06
200103kompozity na báze lepenky0,102
200140002kovy (hliník)0,103
200104obaly z kovu0,109
200135elektro0,225
200127farby0,295
200123nebezpečný odpad /vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľaovodíky)0,415
200136elektro0,77
200110šatstvo1,1
200307objemný odpad1,88
200101papier a lepenka2,604
200139plasty5,508
200201zelený odpad6,38
200102sklo6,974
200140005kovy (železo a oceľ)8,65
200301zmesový komunálny odpad81,584

Spolu všetkých vyzbieraných zložiek 116 803 kg,

z toho zhodnotených 32 984 kg.