Preskočiť na obsah

Upozornenie vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín a na ich povinnosti

Zverejnené 28.9.2020.

V súvislosti s neustálym rozširovaním inváznych druhov rastlín v krajine a v dôsledku ich negatívneho vplyvu na pôvodnú flóru i biotopy bol schválený zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.8.2019.

Podľa § 3 ods. 2 tohto zákona vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.

Slovenská inšpekcia životného prostredia n a r i a ď u j e účastníkovi konania: Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
IČO: 00 319 015 vykonať opatrenia na nápravu podľa § 9 písm. d) v nadväznosti na § 16 ods. 15 zákona č. 150/2019 Z. z. v tomto rozsahu:   Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Podľa § 14 ods. 1 spomenutého zákona obec upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ( ďalej len „ŠOP SR“) na svojom webovom sídle www.sopsr.sk dňa 01.10.2019 zverejnila informácie o miestach výskytu inváznych nepôvodných druhov prostredníctvom interaktívnej Mapy prioritných lokalít kde sa majú odstraňovať invázne druhy rastlín http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.html (Príloha č.1) a informačné letáky, ktoré obsahujú informácie o konkrétnom inváznom druhu, jeho popis a zobrazenie a tiež informáciu o spôsobe jeho odstraňovania http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=15 .
Podľa tejto mapy bol na území obce Rimavská Baňa zaznamenaný výskyt inváznych rastlín Fallopia sp., Solidago canadensis, Impatiens glandulifera a Ambrosia artemisiifolia.

Podľa aktuálnych údajov o výskyte inváznych rastlín na zverejnenej interaktívnej mapke http://maps.sopsr.sk/mapy/invazne.php je na území obce Rimavská Baňa zaznamenaný výskyt inváznych rastlín: Solidago canadensis na 9 lokalitách, Impatiens glandulifera na 5 lokalitách, Solidago gigantea na jednej lokalite, Ambrosia artemisiifolia na jednej lokalite a Fallopia sp. na žiadnej lokalite.
V súlade s § 14 ods. 2 a § 15 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona vám zasielame informáciu o výskyte invázneho druhu rastlín Ambrosia artemisiifolia, Solidago gigantea, Solidago canadensis

  • Kamenárstvo Ulický (EKN 899, 901, CKN 889/4, 2058/9)
  • na pôdnom dieli 1702/1 a 1704/1:
  • Agrokol, spol. s r.o., Košická cesta 1730, Rimavská Sobota
  • Ekofarma KRAJŇÁK s.r.o.
  • Viera Sabová
  • Ján Hanuska

informáciu o výskyte invázneho druhu Ambrosia artemisiifolia a Fallopia SVP – Správa povodia Slanej, Rimavská Sobota

POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA

_ vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, poľovného revíru… sú povinní odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným vo vyhláške (§ 7a ods. 5, § 7b ods. 3) a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu

_ pri inváznych druhoch rastlín na lesných pozemkoch– podľa programu starostlivosti o les

_ na výskyt inváznych druhov a povinnosť ich odstraňovania upozorňuje orgán ochrany prírody alebo obec zverejnením na úradnej tabuli alebo webovom sídle (§ 7a ods. 6, § 7b ods. 4)

_ v prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode orgán ochrany prírody po predchádzajúcom upozornení nariadi odstránenie inváznych druhov rastlín (§ 7b ods. 5)