Preskočiť na obsah

MAS MALOHONT podporí podnikanie vo výrobe aj v službách

Zverejnené 9.7.2021.

Kategória

Na podporu podnikateľských zámerov má Miestna akčná skupina MALOHONT k dispozícii 479 000 eur. Výzva na predkladanie projektov, ktorú vyhlásila v júni tohto roka, je určená pre mikro a malé podniky. Pre získanie dotácie je potrebné splniť niekoľko podmienok, ktoré podrobne predstavíme na informačnom dni koncom júla.

Podpora podnikania a inovácií

Ide o výzvu MAS v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií, v ktorej sa môžu podnikatelia uchádzať o dotáciu vo výške minimálne 10 000 eur a maximálne 100 000 eur na jeden projekt. Podpora môže tvoriť maximálne 55 % z celkových oprávnených výdavkov. To znamená, že minimálne 45 % zdrojov musí byť vlastných.

Medzi oprávnené činnosti patrí široká škála oblastí vrátane priemyselnej výroby rôzneho zamerania (od potravín, cez textil až po drevo či kov), stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, dopravy, ubytovacích či stravovacích služieb. Vo výzve sú vymenované oblasti, ktoré oprávnené nie sú, na čo žiadatelia nie sú zvyknutí. Všetky ostatné oblasti sú teda oprávnené za predpokladu, že sú definované v štatistickej klasifikácii SK NACE. Ak si žiadateľ nie je istý, odporúčame mu kontaktovať zamestnancov MAS.

Finančnú podporu je možné získať na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, nákup strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, technológií aj marketingové aktivity.

Z podpory sú vylúčené podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Čo treba splniť pre schválenie podpory

Jednou z podmienok je, že investícia musí byť realizovaná na území MAS. V prípade stavebných investícií je nevyhnutné mať vysporiadané majetko-právne vzťahy, projektovú dokumentáciu stavby a príslušné povolenia na jej realizáciu. Podmienkou je aj vytvorenie pracovného miesta, čo zo strany MAS dlhodobo pripomienkujeme, a to nielen s ohľadom na nepriaznivú situáciu za posledné mesiace spôsobenú koronakrízou. Zatiaľ neúspešne, ale snahou riadiaceho orgánu je zmeniť to na udržanie pracovného miesta.

Do kedy je potrebné predložiť projekt

Žiadosť o dotáciu je potrebné vyplniť na predpísanom formulári a spolu s prílohami predložiť na adresu MAS MALOHONT. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 30.9.2021 a 2. hodnotiace kolo sa uzatvára 2.11.2021.

V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov budú ďalšie kolá uzatvárané v intervale jedného mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca. Vzhľadom na výrazne oneskorené vyhlasovanie výziev, odporúčame žiadateľom neodkladať predloženie projektov na neskôr. Viac informácií o výzve nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

 Informačný deň pre žiadateľov

Neviete, či je výzva vhodná práve pre vás? Máte už premyslený zámer, ale zároveň aj nejasnosti? Nevyznáte sa v podmienkach výzvy? V tom prípade vás pozývame na informačný deň k uvedenej výzve, ktorý sa uskutoční koncom júla. O presnom termíne a mieste konania vás budeme včas informovať na web stránke MAS.

Uvedená výzva je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 – 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.

Ing. Miroslava Vargová manažérka MAS MALOHONT

Foto: Pixabay