Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE K FINANČNÉMU PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE DOCHODCOV

Zverejnené 4.1.2024.

Kategória

Na základe všeobecne záväzného nariadenia poskytuje obec Rimavská Baňa od roku 2016 finančný príspevok na zabezpečovanie stravovania  nepracujúcich dôchodcov. Jedná sa o dobrovoľnú sociálnu pomoc občanom v dôchodkovom veku a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška príspevku je stanovená vo výške 0,70 € za 1 odobratý obed.

Žiadosť o finančný príspevok môžete podať na Obecnom úrade v Rimavskej Bani. Príspevok na stravovanie sa poskytuje oprávnenému občanovi, ktorý má vyrovnané záväzky voči obci Rimavská Baňa.

Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov je žiadateľ povinný priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia finančného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je dôchodkovej dávky, t.j. starobného, predčasného starobného, vdovského, vdoveckého a invalidného dôchodku, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a čestné prehlásenie, že nikde nepracuje a nemá žiaden iný príjem.

Dôchodca pri odobratí stravy uhradí len rozdiel medzi výškou stravnej jednotky a finančným príspevkom.

Poskytovanie tejto služby má obec v súčasnosti zmluvne zabezpečené s prevádzkami:

REŠTAURÁCIA HUBERT, HNÚŠŤA, TELEFÓN: 0940 256 777

REŠTAURÁCIA SKLENÍK, KLENOVEC, TELEFÓN: 0905 338 002

V prípade ak objednávate, alebo plánujeme objednávať obedy z inej prevádzky a máte záujem o finančný príspevok uzavrieme zmluvu o zabezpečovaní stravovania aj s inou prevádzkou.

Toto oznámenie má informatívny charakter a pre tých občanov, ktorí príspevok dostávajú sa nič nemení.