Preskočiť na obsah

Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Zverejnené 26.1.2021.

Kategória

V súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou v Slovenskej republike a v nadväznosti na uznesenie vlády SR z 31.12.2020 bol zavedený prísnejší zákaz vychádzania s niektorými výnimkami. 

Jednou z povinností daňového subjektu je aj podanie priznania k dani z nehnuteľnosti (alebo ostatným miestnym daniam) príslušnému správcovi dane (mestu/obci), v katastri ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, v lehote stanovenej zákonom o miestnych daniach.

Lehota na podania priznania k dani z nehnuteľnosti (alebo čiastkového priznania k dani, ak daňovníkovi nastali v nehnuteľnom majetku zmeny) je zákonom o miestnych daniach stanovená na 31. januára zdaňovacieho obdobia. Podľa Daňového poriadku, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota na podanie (aj čiastkového) priznania k dani z nehnuteľnosti je v tomto roku teda do 1. februára 2021.

Uvedená lehota na podanie priznania sa môže zmeniť iba zákonom. Opatrenia vyplývajúce zo zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa na podávanie priznania k dani z nehnuteľnosti nevzťahujú.

Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike odporúčame pri podávaní priznania k dani z nehnuteľnosti a k ostatným miestnym daniam  využiť niektorý z nasledovných spôsobov:

Elektronické podanie

Odporúčaná forma komunikácie s obecným úradom. Právnické osoby majú povinnosť komunikovať s orgánom verejnej moci (vrátane obce) výhradne elektronicky. Fyzické osoby s občiansky preukazom s čipom a vydaným bezpečnostným osobným kódom (BOK) môžu podať priznanie k dani z pohodlia domova. Každá fyzická osoba v SR s vydaným BOK má zriadenú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy  (ÚPVS – www.slovensko.sk) a podanie je možné uskutočniť aj bez jej aktivácie (aktivácia slúži prioritne na doručovanie s právnymi účinkami). Najpreferovanejším spôsobom podania priznania je využitie elektronických služieb Obce Rimavská Baňa https://www.dcom.sk/esluzby

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné vybaviť aj všeobecným podaním z ÚPVS, kde ako prílohu môže daňový subjekt použiť editovateľné tlačivo, ktorého vzor je uverejnený na webe MF SR TU 

Zaslanie priznania poštou

Ak daňový subjekt (fyzická osoba) nemôže alebo nevie podať priznanie k dani elektronicky, môže zaslať priznanie poštovou zásielkou z najbližšej pobočky pošty. Použiť môže rovnako editovateľné tlačivo, ktorého vzor je uverejnený na webe MF SR. Nakoľko je Obecný úrad v Rimavskej Bani pre verejnosť zatvorený a ak daňovník nevie vyplniť priznania k dani z nehnuteľnosti a ostatným miestnym daniam, odporúčame, aby daňovník podal priznanie vyplnené podľa svojich najlepších možností a schopností a s takými informáciami, ktorými disponuje. Ak bude mať správca dane pochybnosti o správnosti a úplnosti uvedených informácií, vyzve daňovníka na opravu v primeranej lehote. Za podanie neúplného alebo nekorektného priznania k dani z nehnuteľností neplynú žiadne sankcie, na rozdiel od nepodania priznania k dani z nehnuteľnosti vôbec.

V prípade, že je daňovník pozitívny, v povinnej karanténe, prípadne je hospitalizovaný alebo nastal iný závažný dôvod, pre ktorý nebol schopný podať daňové priznanie v zákonnej lehote, je to dôvod na odpustenie zmeškania lehoty zmysle § 29 Daňového poriadku. Žiadosť o zmeškanie lehoty spolu s daňovým priznaním je potrebné podať do 30 dní od pominutia dôvodu, pre ktorý daňové priznanie nemohlo byť podané načas. V žiadosti je potrebné uviesť skutočnosti preukazujúce tvrdenie, že nemohol alebo nebol schopný podať daňové priznanie v zákonnej lehote.