Preskočiť na obsah

Pozor zmena – zmena organizačnej štruktúry obecného úradu

Zverejnené 11.5.2021.

Kategória

Obec Rimavská Baňa oznamuje občanom, že od 1. mája 2021 došlo k zmene organizačnej štruktúry obecného úradu. Súčasťou tejto zmeny je pracovný úväzok pre správcu budov, verejných priestranstiev a zelene.

Správa a údržba verejnej zelene patrí medzi jednu zo základných povinností obcí. Vyplýva zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. , podľa ktorého obce na Slovensku vykonávajú správu verejných priestranstiev, cintorínov a údržbu verejnej zelene. V minulých rokoch sme túto povinnosť našej obce zabezpečovali hlavne aktivačnými pracovníkmi, alebo dočasnými pracovnými miestami podporovanými z aktívnych opatrení trhu práce. Od 1.5.2021 sa podarilo stabilizovať jedného pracovníka a vytvoriť mu pracovné miesto financované z rozpočtu obce, ktoré je zložené z dvoch úväzkov, jeden na obecnom úrade a druhý v našej základnej škole.

V jarných, letných a jesenných mesiacoch bude jeho hlavnou úlohou údržba a úprava verejnej zelene a priestranstiev vo vlastníctve obce, udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, údržba a oprava existujúcich chodníkov, čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody v obci, čistenie vodných plôch, korýt riek, brehov tokov, pomoc pri likvidácii nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu, údržba obecných cintorínov, participácia na kultúrnych a športových podujatiach, údržba obecných zariadení, kultúrnych a cirkevných pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností.

Zmeny v organizačnej štruktúre (kontakty nájdete tu):

 • Agendu daní a poplatkov (okrem doteraz zabezpečovaných činností) zabezpečuje Martina Kubaliaková
 • Správca budov, verejných priestranstiev a zelene je od mája Pavel Hanuska (úväzok 4,5 hodiny denne)
 • bežná údržba priestorov budov obce,
 • údržba a bežné opravy pracovných strojov, mechanizmov a bežného zariadenia, vedenie bežných záznamov o prevádzke pracovného stroja
 • obsluha vykurovacích a ohrievacích zariadení
 • vykonávanie bežnej údržby, čistenie a mazanie vyhrievacích telies, kontrola nastavenia čerpadiel
 • drobné stavebné a murárske práce,
 • údržbu a opravu verejných chodníkov,
 • opravy vo verejných budovách obce podľa potreby, opravy krytín, opravy stierok, stierkovanie, stolárske a tesárske práce, opravy poškodenej podlahovej krytiny, opravy a maľovanie lavíc na verejných priestranstvách,
 • opravy a maľovanie plotov, stien v budovách obce, okenných rámov,
 • montážne práce napr. nábytku, kľučiek, zámkov, zásuviek, žiaroviek, pomoc pri drobných elektrotechnických zásahoch,
 • údržbu krovín, kosenie verejných priestranstiev.
 • Ing. Jana Oravcová zabezpečuje  vrámci projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota“ na pozícii „odborník junior“ – referent pre rozvoj regiónu nasledovné činnosti:
 • tvorba, zber, spracovávanie a aktualizácia dát dôležitých pre rozvoj regiónu – NRO Rimavská Sobota,
 • komplexné vypracovanie projektových zámerov/žiadostí o dotácie, granty, nenávratné finančné výpomoci pre partnera projektu (Obec Rimavská Baňa), vrátane ich implementácie,
 • spolupráca s pracovníkmi Obecného úradu Rimavská Baňa a zriadených rozpočtových organizácii pri príprave a vypracovaní projektových zámerov/žiadostí o dotácie, granty, nenávratné finančné výpomoci pre partnera, vrátane spolupráce pri ich implementácii,
 • komunikácia a spolupráca so subjektmi NRO Rimavská Sobota zapojenými do regionálneho rozvoja,
 • spolupráca pri tvorbe informačného systému regionálneho rozvoja.

Táto pracovná pozícia je finančne podporená 95 % mzdy príspevkom z EŠIF.