Preskočiť na obsah

Projekt Podpora prípravy projektovej dokumentácie investičného projektu Obce Rimavská Baňa

Zverejnené 24.8.2023.

Kategória

Rozhodnutím zo dňa 21.06.2023 podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu projekt obce s názvom „Podpora prípravy projektovej dokumentácie investičného projektu Obce Rimavská Baňa“ pre dostatočnú pripravenosť a hladkú implementáciu projektov v novom Programovom období 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu prestavujú sumu 2 300,00 € a MIRRI podporilo tento projekt 95 % z celkovej sumy prostredníctvom NFP v sume 2 185,00 Eur.

Hlavným cieľom projektu je príprava projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre nevyhnutnú rekonštrukciu zlého technického stavu chodníka pre peších a vybudovanie bezpečného prechodu pre chodcov prepájajúc lokality a infraštruktúru a existujúce prvky cestovného ruchu medzi obcou Rimavská Baňa a obcou Rimavské Zalužany. 

Špecifické ciele projektu:

1. Podpora regionálnej obnovy a posilnenie rozvoja realizovania investičných projektov po kríze spojenej s pandémiou COVID-19,

2. Zlepšenie stavu pripravenosti obce za účelom efektívnej a plynulej realizácie investičných projektov,

3. Zlepšenie kvality technickej infraštruktúry chodníkov v regióne,

4. Zvýšenie mobility, bezpečnosti a ochrany zdravia cieľových skupín.

V období od 02/2023 do 08/2023 prebiehalo obstaranie a realizácia projektu a zodpovedný projektant Ing. Arch. Tomáš Petrík vypracoval projektovú dokumentáciu pre „Rekonštrukciu chodníka v obci Rimavská Baňa“ vrátane zabezpečenia inžinierskych činností súvisiacich s vyjadreniami k existencií sietí v rámci územného konania pre začatie stavebného konania plánovaného investičného zámeru.

V projekte projektovej dokumentácie riešime rekonštrukciu existujúceho chodníka popri ceste I. triedy I/72 v obci Rimavská Baňa. Začína v križovatke smerom na Kokavu nad Rimavicou na parcele E-2043/1 a končí na parcele C-2010/63 smerom na obec Rimavské Zalužany.