Preskočiť na obsah

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Zverejnené 20.10.2022.

Kategória

Vážení návštevníci obecného cintorína  v Rimavskej Bani,

na základe § 21 zákona SNR č. 131/ 2010 Z. z.  o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto  vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Obecný úrad Rimavská Baňa preto v minulosti viackrát vyzval dedičov, rodinných príslušníkov a blízke osoby zosnulých, aby sa dostavili na obecný úrad za účelom uzavretia  zmluvy o nájme. Napriek tomu  naďalej evidujeme hrobové miesta ku ktorým sa nikto neprihlásil.

Týmto Vás preto vyzývame, ak hrobové miesto Vášho príbuzného nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu kontaktujte Obecný úrad v Rimavskej Bani osobne, alebo na telefónnom čísle 047 5495 293, mobil 0915 738 764 za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Obec označí všetky hroby, na ktoré nie sú uzatvorené nájomné zmluvy. Týmto spôsobom chceme doriešiť zmluvné vzťahy s nájomcami hrobových miest. Označením hrobov dôjde k upozorneniu na zákonnú povinnosť, inak bude obec nútená postupovať v zmysle horeuvedeného zákona t.j. hrobové miesta bez uzatvorenej nájomnej zmluvy označí, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.  

Za spoluprácu ďakujeme!

Kontakt:
Martina Kubaliaková

obec@obecrimavskabana.sk