Preskočiť na obsah

Zaburinenie pozemkov v okrese Rimavská Sobota – upozornenie

Zverejnené 26.6.2023.

Kategória

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, že sú povinní udržiavať svoje poľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

     Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba – podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 200 eur.

     Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky budú orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy aj tento rok 2023 dôsledne kontrolovať plnenie povinností ustanovených zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

Zaburinenie pozemkov v okrese Rimavská Sobota – upozornenie