Preskočiť na obsah

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre konanie referenda 21.01.2023

Zverejnené 15.11.2022.

Kategória

Obec Rimavská Baňa oznamuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre referendum konané dňa 21. januára 2023


obec@obecrimavskabana.sk


Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).


Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.


Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu,
adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu – orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.