Zámer zámeny pozemku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Upravené
19. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2021